تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ يکشنبه ۸ مرداد   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶ يکشنبه ۸ مرداد   

 گالری عکس
به گزارش روابط عمومی دانشکده پیراپزشکی: المیرا زنجانی  دانشجوی کارشناسی ارشد رادیوبیولوژی از پایان نامه خود با عنوان طراحی و مقایسه حفاظ های نانو و میکرو فلزات در ماتریس پلیمری EPVC در بخش پزشکی هسته ای ناشی از رادیونوکلئید تکنسیوم با انرژی 140 کیلو الکترون ولت و مقایسه آن با نتایچ   MCNP دفاع کرد.
سنگین بودن روپوش های سربی و سمیت این روپوش ها در استفاده طولانی مدت و تلاش برای جایگزینی این فلز ،که با بررسی های انجام شده ، فلزات بیسموت و تنگستن در مقیاس نانو میتواند بهترین جایگزین برای سرب بود.
یافته های  نشان داد که نانو اکسید بیسموت بهترین جایگزین روپوش سربی با وزن کمتر و سمیت کمتر است و همچنین نتایج نظری MCNP در شبیه سازی حفاظ های پرتویی در بخش پزشکی هسته ای با نتایج عملی مطابقت خوبی دارد.
دکتر وحید چنگیزی و دکتر محمد جواد مرتضوی اساتید راهنما و دکتر صدیقه سینا استاد مشاور این پژوهش بودند. دکتر سمانه برادران و دکتر فریده پاک داوری آن را برعهده داشتند.