تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ يکشنبه ۱۵ مرداد  
گالری عکس
به گزارش روابط عمومی دانشکده پیراپزشکی : پیام ظاهری دانشجوی کارشناسی ارشد هماتولوژی و بانک خون از پایان‌نامه خود با عنوان بررسی تأثیر افزایشی miR-3663 بر میزان بیان هموگلوبین F در رده سلولی K562 دفاع کرد.
چندین مطالعه نشان داده‌اند که القا هموگلوبین F قادر است تا باعث تخفیف شدت علائم بالینی در بیماران بتا تالاسمی ماژور و بیماری سلول داسی شوند. با توجه به عوارض درمان‌های رایج جهت بیماران مبتلابه بتا هموگلوبینو پاتی ها به‌ویژه بتا تالاسمی ماژور و بیماری سلول داسی، ازجمله عوارض گرانباری آهن ناشی از انتقال خون و همچنین عوارض داروهای القاگر هموگوبین F یافتن راهکارهای درمانی جدید در جهت کاهش هزینه‌ها و پیشگیری از انتقال پاتوژن های منتقله از طریق خون ضروری می باشد. طی چند سال اخیر توجه به میکروRNA ها بعنوان القاگرهای هموگلوبین F رو به افزایش می باشد. در مطالعه ما براساس یافته های حاصل از microarray و همچنین مطالعات بیوانفورماتیک صورت گرفته، miR-3663 برای القا بیان زنجیره گاما هموگلوبین F موردبررسی قرار گرفت. ضمنا برای اولین بار در این مطالعه میر مذکور در رده سلولی K562 بررسی شد.
بر اساس یافته های این تحقیق، miR-3663 باعث افزایش بیان زنجیره گاما و همچنین ژن GATA-1 شد اما بر روی بیان زنجیره ی بتا تأثیر معنی داری نداشت. بعلاوه مارکرهای سطحی CD71 وCD235a در این رده سلولی، پس از ترانسفکت میر مورد مطالعه مورد ارزیابی قرار گرفتند که بر این اساس افزایش بیان این مارکرها اتفاق افتاد و نشان دهنده ی تمایز این سلول ها به سمت رده اریتروئیدی بود.
دکتر شعبان علیزاده استاد راهنما و دکتر سید هادی موسوی استاد مشاور این پژوهش بودند. دکتر سعید کاویانی و دکتر آزاده امید خدا داوری آن را برعهده داشتند.