تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ شنبه ۲۱ مرداد   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶ شنبه ۲۱ مرداد   

 گالری عکس

به گزارش روابط عمومی دانشکده پیراپزشکی : حسین عبد داخل دانشجوی کارشناسی ارشد رادیولوژی از پایان نامه خود با عنوان تغییرات پارامترهای تکنیک های پروفیوژن کامپیوتری توموگرافی تحت درمان در نئوپلاسم سر و گردن دفاع کرد. هدف از این پژوهش تعریف ویژگی های پرفیوژن کامپیوتری (CT) کارسینوم سلول سنگفرشی سر و گردن ازطریق ارزیابی تغییرات جریان خون، حجم خون، میانگین زمان گذر و محصولات سطح نفوذ پذیر پس از درمان در بیماران مبتلا به سر و گردن و دریافت دانش در مورد اهمیت CTP برای اطلاع دادن به تصمیم درمانی در مورد برنامه های کاربردی آن و مفید بودن به عنوان یک ابزار ارزیابی برای نظارت و پیش بینی پاسخ بهدرمان است .
نتایج این مطالعه نشان داد که استفاده کلینیکی CT برای ارزیابی نقش پرفیوژن ونفوذپذیری در ارزیابی پاسخ به شیمی درمانی HNC در مراحل مختلف امکان پذیر است. 
دکتر وحید چنگیزی استاد راهنما و دکتر هدایت ا... سروش استاد مشاور این مطالعه بودند. دکتر فریده پاک و دکتر پایدار داوری آن را برعهده داشتند.