تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ يکشنبه ۲۲ مرداد  

 گالری عکس

به گزارش روابط عمومی دانشکده پیراپزشکی : رعد عجیل بستاق دانشجوی کارشناسی ارشد رادیولوژی از پایان نامه خود با عنوان Monitoring of brain tumor response to Radio-chemotherapy by DWI دفاع کرد.
روشهای تصویربرداری با توجه به پیش بینی پاسخ به درمان ضد سرطان به دلیل ماهیت غیرمخرب این روش، احتمال تکرار آزمایش چندین بار و استفاده از زیست مارکرهای مختلف تصویربرداری ابزارهاي بسيار جذاب مي باشند . این روش ها می توانند قبل، در طی و بعد از درمان ضد سرطان برای پیگیری و پیش بینی واکنش مورد استفاده قرار گیرند که در درمان فردی بسیار مفید مي باشند.
تقریبا تمام مطالعات نشان داده اند که در DWI مقادیر ADC، DWMRI قبل و بعد  از درمان متفاوت است . مطالعات موجود در این بررسی با توجه به محل تومور، برنامه های درمان، نتایج مطلوب و پارامترهای مورد استفاده در ارزیابی ناهمگن بود، با این حال نتیجه گیری نشان داد که روش های تصویربرداری می توانند در پیش بینی پاسخ تومور مغزی مفید باشند.
دکتر وحید چنگیزی استاد راهنما و زهرا تیز مغز استاد مشاور این مطالعه بودند. دکتر فریده پاک و دکتر رضا پایدار داوری آن را برعهده داشتند.