تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ سه شنبه ۲۴ مرداد  

 گالری عکس

به گزارش روابط عمومی دانشکده پیراپزشکی : مهند احمد صاحب دانشجوی کارشناسی ارشد رادیولوژی بین الملل از پایان نامه خود با عنوان Diffusion-Weighted MRI in Monitoring Locally Advance Breast Cancer Response to Neoadjuvant Chemotherapy از پایان نامه خود دفاع کرد.
هدف از این مطالعه ارزیابی تغییرات ADC تومور براساس مقادیر DWI در قبل و بعد از شیمی درمانی Neoadjuvant برای پیش¬بینی پاسخ درمان در LABC و برای ارزیابی پاسخ به شیمی درمانی Neoadjuvant در بیماران مبتلا به سرطان پیشرفته پستان است.
نتایج حاکی از این امر است که DWI دارای مزایای متعددی، به عنوان مارکت زیستی از پیش¬بینی و پایش NAC دیزل LABC دارد. پاسخ اولیه را براساس اطلاعات تغییرات میکروسافتاری وابسته به اثرات درمانی همراه با گذشت زمان بیشتر اوقات تغییرات سایز تومور ضریب انتشارات ظاهری NADرا به ترتیب دنبال می¬کند. کم و بیش شناسایی اولیه یا قبل از درمان مهم غیر پاسخ دهندگان ممکن است تغییراتی را در روند درمان یا اجتناب از سمیت و درمان مستقیم فردی و در تبادیت را پیشنهاد نماید. 
دکتر وحید چنگیزی استاد راهنما و زهرا تیز مغز  استاد مشاور این مطالعه بودند. دکتر فریده پاک و دکتر  رضا پایدار داوری آن را برعهده داشتند.