تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ سه شنبه ۲۴ مرداد  

 گالری عکس

به گزارش روابط عمومی دانشکده پیراپزشکی: ماجد الحمیده دانشجوی کارشناسی ارشد هوشبری از پایان نامه خود با عنوان ULTRASOUND GUIDED PERIPHERAL NERVE BLOCKS IN PEDIATRIC PATIENTS ON THE BASIS OF ANATOMICAL AREAS; UPPER AND LOWER EXTREMITIES دفاع کرد.
هدف این مطالعه، بررسی تکنیک های استفاده از هدایت سونوگرافی در بیحسی های عصبی محیطی اندام فوقانی و تحتانی در بیماران اطفال  وهمچنین بررسی مزایای استفاده از تکنیک اولتراسوند بر سایر تکنیک های سنتی در افزایش احتمال موفقیت و کاهش عوارض است.
توسعه و پيشرفت اخير در سونوگرافي، ميزان اعمال بیحسی منطقه اي در كودكان را افزايش داده است. از آنجا که امروزه استفاده از این سونوگرافی در بلوک عصبی توسط متخصصین بیهوشی محبوبیت فراوانی به دست آورده، می توان گفت که پروب اولتراسوند همانند استتوسکوپ جدید در بیحسی منطقه ای مدرن است. هدایت سونوگرافی بلوک های عصبی محیطی در کودکان به دلیل مزایای متعدد و نتایج بهتر آن، به طور فزاینده ای محبوبتر می شود.
دکتر زاهد حسین خان و دکتر کسری کروندیان اساتید راهنما . دکتر پویه امیر زنجانی استاد مشاور این پژوهش بودند. دکتر صمدی و دکتر مصطفی محمدی داوری این مطالعه را برعهده داشتند.