تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ پنج شنبه ۲۶ مرداد  

 گالری عکس

به گزارش روابط عمومی دانشکده پیراپزشکی: حیدر مخیف بنای دانشجوی کارشناسی ارشد هوشبری از پایان نامه خود با عنوان Airway Assessment and Management of Obese Patients in Operation Room and Post Anesthesia Care Unit (PACU)دفاع کرد. 
 یکی از چالش های مهم در کار روزمره متخصصین بیهوشی ارزیابی ومدیریت راه هوایی است. اما در مورد بیماران چاق در این زمینه توافق وجود ندارد واختلاف نظرهایی موجود است. ارزیایی راه هوایی پیش از عمل جراحی در بیماران چاق شامل بررسی عوامل پیش گویی کننده مخصوص تهویه مشکل با ماسک و لوله گذاری مشکل و چگونگی کاهش مشکلات بعد از عمل و کاهش عوارضی مثل هیپوونتیلاسیون, آتلکتازی, هيپوكسمی می باشد. با اقداماتی مثل پره اکسیژناسیون و پوزیشن مناسب و استراتژیهای دیگر به این اهداف می رسیم.
نتایج این پژوهش نشان داد که چندین استراتژی برای تهویه بیماران چاق در حین عمل وجود دارد معهذا مداخلات تهویه ای مشابه , اثرات متفاوتی را بر PaO2/FIO2 در بیماران چاق , در مطالعات مختلف نشان داده است و این موضوع مورد اختلاف نظراست.
از طرف دیگر تشحیص بالینی و پلی سنوگرافی برای آپنه انسدادی در خواب, در  تشخبص لارنگوسکوبی مشکل سودمند واقع شده است, بیماران چاق بیشتر در معرض مشکل در تهویه با ماسک و لارنگوسکوبی هستند.
دکتر زاهد حسین خان و دکتر مصطفی محمدی اساتید راهنما ، دکتر لیلا شاهمرادی و جبران زبردست اساتید مشاور این پژوهش بودند. دکتر امید نبویان و دکتر سید محمد میر اسکندری داوری آن را برعهده داشتند.