تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ شنبه ۱۱ شهريور  

 گالری عکس

به گزارش روابط عمومی دانشکده پیراپزشکی : حیدر سهیل العریر دانشجوی کارشناسی ارشد هوشبری از پایان نامه خود با عنوان The added value of diffusion weighted MRI over standard dynamic liver MRI in characterization of focal liver lesions دفاع کرد.
هدف از این مطالعه،ارزیایی تصویر برادی MRI با سکانس دیفیوژن نسبت به تصویر برداری MRI دینامیک کبد در تعیین ضایعات کانونی کبد می باشد .علاوه برآن ، سعی کردیم که بهترین ملاک را برای افتراق بین ضایعات خوش خیم و بدخیم کبد پیدا نمائیم.
نتایج این بررسی نشان داد که  DWI در تشخيص ضايعات كبد كانوني مفيد واقع شده است، اما هميشه باید با MRI متداول مورد استفاده قرار  گيرد. زيرا  بین مقادیر ADC در ضایعات مختلف خوش خیم  یا در بین ضایعات بدخیم در هر دو سکانس; همپوشانی زیادی وجود دارد لذا بنظرمی رسدکه استفاده از DWI همراه با تصویر برداری های MRI متداول منطقی باشد .
دکتر آروین آرین استاد راهنما و دکتر فریده آزموده اردلان استاد مشاور این پژوهش بودند. دکتر وحید چنگیزی و دکتر سارا پرویز داوری آن را برعهده داشتند.