تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ يکشنبه ۱۹ شهريور  

 گالری عکس

به گزارش روابط عمومی دانشکده پیراپزشکی: شهناز فاطمیان ترشیزی دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی از پایان نامه خود با عنوان بررسی دیدگاه کادر درمانی بخش انکولوژی بیمارستانهای وابسته به  دانشگاههای علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی درباره تأثیر کتاب درمانی در فرآیند بهبود بیماران مبتلا به سرطان در سالهای  95-94دفاع کرد.
با توجه به اهمیت مبحث درمان و توجه به این نکته که رضایت بیماران به عنوان مخاطبین اصلی بیمارستان ها باید همیشه مورد توجه قرار بگیرد، محقق را بر آن داشت تا به بررسی و معرفی شیوه ی مکمل درمانی بپردازد از جمله این روشهای مکمل می توان کتاب درمانی را نام برد زیرا بیماران و خانواده های آن ها همواره خواهان دریافت اطلاعات پزشکی و یا نیازمند خدماتی جدای از اقدامات معمول تجهیزات پزشکی و بیمارستانی هستند که این مهم از طریق کتاب درمانی قابل دسترس است. 
بر اساس نتایج مطالعه، چنین نتیجه گیری می شود که کادردرمان بخش انکولوژی جامعه پژوهش، دیدگاه مثبتی در رابطه با تأثیر شیوه کتاب درمانی در فرآیند درمان بیماران سرطانی، داشتند. علت این موضع دادن اطلاعات به بیمار است که باعث افزایش آگاهی آن ها در رابطه با بیماری خود و عوارض جانبی آن می شوند و همچنین به افزایش ارتقای سطح سلامت جامعه و رفاه روانی بیمار، کمک می کند. در نهایت بهبود وضعیت روانی و بهداشتی منجر به بهبود سریعتر بیمار می شود و بسیاری از هزینه های اضافی درمان را کاهش می دهد.
دکتر سید جواد قاضی میر سعید استاد راهنما و دکتر فاطمه شیخ شعاعی استاد مشاور این پژوهش بودند. دکتر علی بیگ و حجت اله سلیمانی داوری آن را برعهده داشتند.