تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ سه شنبه ۲۱ شهريور  
گالری عکس
به گزارش روابط عمومی دانشکده پیراپزشکی: مهسا سوهانی دانشجوی کارشناسی ارشد هماتولوژی و علوم انتقال خون از پایان نامه خود با عنوان بررسی سطح بیان و الگوی متیلاسیون ژن RASSF1A در فازهای مختلف بیماری لوسمی حاد لنفوبلاستیک ( ALL)دفاع کرد.
امروزه بیشتر بررسی‌های مرتبط با تنظیم بیان ژن روی وقایع اپی ژنتیک تمرکز داشته که در رأس این مطالعات بررسی متیلاسیون پروموتر ژن‌ها قرار دارد. متیلاسیون ژن RASSF1A درALL بزرگسالان به صورت جامع بررسی نشده است. بررسی کاملتر تغییرات متیلاسیون این ژن می‌تواند به تشخیص زیرگروه‌های بیمارانی با پیش‌آگهی ضعیف که به درمان‌های معمولی پاسخ نمی دهند، کمک کننده است.
در این مطالعه مشخص شد که، الگوی متیلاسیون پروموتور ژن RASSF1A و سطح بیان آن در هر دو گروه بیماران ALL و افراد سالم و در زیر گروه‌های مختلف این بیماری و مراحل مختلف درمانی به لحاظ آماری تغییری نکرده است.
دکتر شعبان علیزاده و دکتر شهربانو رستمی اساتید راهنما و دکتر مهدی آزاد استاد مشاور این پژوهش بودند. دکتر مجیدصفا و  دکتر سیدهادی موسوی داوری آن را برعهده داشتند.