تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ سه شنبه ۲۱ شهريور  

 گالری عکس

به گزارش روابط عمومی دانشکده پیراپزشکی : احمد محمد باقر  عيسى دانشجوی کارشناسی ارشد رادیولوژی بین الملل از پایان نامه خود با عنوان using diffusion- weighted imaging in discrimination of non-metastatic pelvic lymph nodes in endometrial cancer  Diagnostic value of MRI  دفاع کرد
این مطالعه به منظور نشان دادن ارزش تشخیصی تصویر برداری MRI در تمایز غدد لنفاوی متاستاتیک و غیر متاستاتیک در سرطان اندومتر لگن انجام شده است .
روش MRI برای تمییز بین گره های لنفاوی، متاستاتیک و غير متاستاتیک گره های لنفاوی  در بیماران مبتلا به سرطان اندومتر با چند معیار استاندارد علاوه بر DWI با مقادی ADC، درصد دقت را بهبود می بخشد و به عنوان یک روش غیرتهاجمی امیدوارکننده برای ارزیابی غده های لنفاوی بیماران سرپایی با سرطان اندومتر است.
دکتر وحید چنگیزی استاد راهنما و دکتر هدایت ا... سروش استاد مشاور این مطالعه بودند. دکتر فریده پاک و دکتر رضا پایدار داوری آن را برعهده داشتند.