تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ چهارشنبه ۲۲ شهريور  

 گالری عکس

به گزارش روابط عمومی دانشکده پیراپزشکی: المیرا پورترکان دانشجوی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت از پایان نامه خود با عنوان طراحی سیستم هوشمند جهت پیش بینی ریسک سرطان اپیتلیال تخمدان بر اساس منطق فازی دفاع کرد.
 یکی از دلایل کشنده بودن سرطان تخمدان این است که در بیش از 70%زنان بیماری در مرحله پیشرفته تشخیص داده می شودارتباط نزدیکی بین مرحله شروع بیماری و بقا وجود دارد،بنابراین تشخیص زود هنگام سرطان تخمدان بهترین روش برای کاهش مرگ و میر و کنترل بلند مدت بیماری است.
نتایج این مطالعه نشان داد که سیستم هاى پشتیبانى تصمیم گیرى بالینى می توانند با ایجاد یکپارچگی در اطلاعات بیمار و ارزیابی این اطلاعات، به ارائه پیشنهادهاى تشخیصی و درمانی خاص هر بیمار بپردازند. سيستم طراحي شده دراين پژوهش در كنار متخصصين انکولوژی و زنان و زایمان می تواند  دقت در تشخيص بيماري سرطان اپیتلیال تخمدان را بهبود بخشد.
دکتر رضا صفدری و دکتر لیلا شاهمرادی اساتید راهنما و دکتر مرجان دانشور استاد مشاور این پژوهش بودند. دکتر ماشااله ترابی و دکتر مرجان قاضی سعیدی داوری آن را برعهده داشتند.