تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ دوشنبه ۲۳ مهر  
 
 
 

   باتوجه به انعقاد قرارداد بيمه درمان تكميلي كاركنان دانشگاه با شركت سهامي بيمه دی و تفاهم‌نامه‌‌‌هاي منعقده از تاريخ 97.07.01، ثبت نام  كاركنان  دانشگاه اعم از اعضای هيات علمي و غيرهيات علمي شامل كاركنان رسمي، پيماني، قراردادي، طرحي شركتي، پزشك خانواده و ضريب K از تاریخ یکشنبه 22 مهرماه به مدت 15 روز، آغاز شد.