تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ سه شنبه ۲۴ مهر  

گالری عکس
به گزارش روابط عمومی دانشکده پیراپزشکی، دومین روز دانشگاه گردی و معرفی مرکز پژوهش‌های علمی دانشجویی شنبه، 21 مهر 97، باهدف آشنایی دانشجویان ورودی جدید با مرکز پژوهش‌های علمی دانشجویان و مرکز رشد استعدادهای درخشان در ساختمان مراد برگزار شد.
در این برنامه ابتدا دکتر عرفانی، سرپرست واحد پیراپزشکی، در مورد زمینه‌های فعالیت مرکز پژوهش‌ها و آینده رشته‌های پیراپزشکی سخنرانی کرد؛ سپس امیرحسین علامی، دبیر سابق واحد پیراپزشکی، محمدحسن فیاضی، دبیر فعلی واحد پیراپزشکی و محمدجواد وادی زاده، سخنگوی شورای مرکزی مرکز پژوهش‌های علمی دانشجویان، در مورد واحد پیراپزشکی و بخش‌های مختلف مرکز اطلاعاتی را در اختیار دانشجویان ورودی جدید قراردادند.