مرکز رشد فناوری سلامت دانشکده پیراپزشکی در راستای اهداف و برنامه جامع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران با تشکیل شورای سیاست گذاری در اسفند 96 و با هدف حمایت از کارآفرینان و پژوهش های مسئله محور مبتنی بر نیاز در جهت تشکیل هسته ها و شرکت های خصوصی فناور شروع به کار کرد.

این مرکز با مساحت تقریبی 80 متر مربع در ساختمان شماره یک دانشکده پیراپزشکی واقع در کوچه فر دانش ،طبقه پنجم غربی از آبان 97 رسما افتتاح گردید.

اعضای شورای سیاست گذاری این مرکز با تلاش های بی وقفه و طی جلسات مکرر در قدم اول اقدام به تهیه شیوه نامه اجرایی مرکز و طراحی پروتکل "شیوه نامه ارزش گذاری دستاوردهای پایان نامه های محصول محور" نموده و در گام های بعدی اقدامات بسیار مهم و تاثیر گذاری در راستای حرکت دانشگاه به سمت الگوی مفهومی دانشگاه هزاره سوم انجام دادند.

امید است در سالهای آتی با تفویض اختیارات بیشتر شلاهد توسعه این مرکز به عنوان نگین درخشان دانشکده ها به سمت پیاده سازی دانشگاه نسل سوم باشیم.

معرفی اعضاء:

1.دکتر شعبان علیزاده-رئیس مرکز

2.دکتر مرجان قاضی سعیدی-معاون مرکز

3.دکتر سید هادی موسوی -عضو هیات علمی مرکز

4.دکتر شراره رستم نیاکان کلهری-عضو هیات علمی مرکز

5.آقای محمد نیک پور-مدیر اجرایی مرکز