تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ يکشنبه ۲۹ مهر  

 به اطلاع اعضای هیات علمی و کارکنان می رساند ، ساعت برگزاری کارگاه  ارتباط موثر  چهارشنبه 2 آبان 97 از ساعت 13 به 13:30 تغییر پیدا کرد.