تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ سه شنبه ۱ آبان  

گالری عکس
به گزارش روابط عمومی دانشکده پیراپزشکی: مائده ذوالفقاری دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی این دانشکده از پایان‌نامه خود با عنوان طراحی برنامه آموزشی پیشنهادی کتابداری بالینی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دفاع کرد.
پزشکان و اعضا تیم درمان در زمره مهم‌ترین اقشار یک جامعه هستند که دسترسی به اطلاعات معتبر و روزآمد توسط آنان به معنای تأمین سلامت و بهداشت یک جامعه است. با رشد فناوری اطلاعات و افزایش نامحدود منابع، پزشکان با مشکلاتی ازجمله مهارت‌های محدودتر در جستجو و بازیابی اطلاعات و کمبود فرصت زمانی برای این اعمال روبرو هستند. درنتیجه کادر درمان نیاز به نیروهای متخصص و آموزش‌دیده درزمینهٔ ی بازیابی اطلاعات بالینی دارند. این نیروها با عنوان کتابداران بالینی در حال حاضر در کشورهای پیشرفته در حال ارائه خدمات به تیم درمان هستند. این کتابداران به‌منظور ارائه خدمات در محیط‌های بالینی به آموزش‌های خاصی نیازمند هستند. در ایران کتابداران پزشکی آموزش مناسبی به‌منظور ارائه خدمات در محیط‌های بالینی نمی‌بینند و برنامه مستقلی برای آموزش آن‌ها وجود ندارد.
در این پژوهش به‌منظور طراحی برنامه آموزشی کتابدار بالینی از دو رویکرد کمی و کیفی استفاده شد. فاز اول با رویکرد کمی و روش مرور منابع، تمامی منابع و وب‌سایت‌های مرتبط با موضوع کتابدار بالینی بررسی شد. پس از بررسی، انتخاب و تحلیل این منابع تعداد زیادی مهارت استخراج شد که کتابداران بالینی به آن نیازمند هستند. این مهارت‌ها در فاز دوم با رویکرد کیفی و تکنیک دلفی و با ابزار پرسشنامه به نظرسنجی از اساتید و دانشجویان دکتری کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی گذاشته شدند.
نتیجه به‌دست‌آمده از این پژوهش حاکی از آن است که نظرات اعضای شرکت‌کننده در دلفی درباره مهارت‌های کتابدار بالینی تا حدود زیادی با اطلاعات ارائه‌شده در منابع همسان است و مهارت‌هایی همانند سواد اطلاعاتی، پزشکی مبتنی بر شواهد، شیوه پژوهش و تفکر انتقادی دارای بیشترین فراوانی در منابع و اهمیت ازنظر اعضای دلفی بودند. درنهایت با استفاده از نتایج مرور منابع و نظرات اعضای هیئت‌علمی و دانشجویان دکتری برنامه آموزشی کتابدار بالینی طراحی گردید.
دکتر فاطمه شیخ شعاعی و دکتر فریدون آزاده اساتید راهنما و دکتر سید جواد قاضی میرسعید استاد مشاور این پژوهش بودند. استاد علی بیگ و دکتر نیلوفر محمدزاده داوری آن را بر عهده داشتند.