تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ چهارشنبه ۹ آبان  

به گزارش روابط عمومی دانشکده پیراپزشکی: دکتر وحید چنگیزی رییس دانشکده پیراپزشکی در حکمی دکتر آزاده امیدخدا را به عنوان سرپرست واحد توانمند سازی  منصوب کرد.
متن حکم به شرح زیر است:


سرکار خانم دکتر امید خدا
استادیار محترم گروه هماتولوژی و بانک خون


  توانمند سازی اعضای محترم هیات علمی و کارکنان محترم دانشکده در محورهای آموزشی ، پژوهشی ، اداری و اجرایی از ارکان مهم توسعه دانشکده و به ویژه نیل آن به سمت دانشگاه های نسل سوم و چهارم می باشد. دستیابی به اهداف فوق نیازمند ایجاد واحد توانمند سازی با حوزه فعالیت در تمام محورهای فوق الذکر می باشد. بنابر موارد فوق و با توجه به سوابق سرکار عالی به سمت سرپرست واحد توانمند سازی دانشکده منصوب می شوید. امید است با اتکال به خداوند متعال در انجام وظایف محوله به ویژه موارد ذیل موفق و موید باشید.
1.    نیاز سنجی در خصوص برگزاری کارگاههای توانمند سازی در حوزه های آموزشی ، پژوهشی ، اداری
2.    تنظیم برنامه های منظم کارگاهها و نظارت بر حسن اجرای آنها
3.    ارزیابی کمی و کیفی کارگاه ها و ارائه گزارش های دوره ای
 

دکتر وحید چنگیزی 

رئیس دانشکده