تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ دوشنبه ۱۴ آبان  

به گزارش روابط عمومی دانشکده پیراپزشکی، برنامه کارگاه های مدیریتتوسعه فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه زمستان 97 اعلام شد.