تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ شنبه ۳ آذر  

گالری عکس
به گزارش روابط عمومی دانشکده پیراپزشکی، خیریه کانون سلامت نادر به نفع کودکان دارای بیماری نادر به مدت 2 روز در سالن اصلی دانشکده پزشکی به همت دانشجویان دانشکده پیراپزشکی برپا شد.
در این دو روز اعضای هیات علمی و دانشجویان از این خیریه بازدید کرده و به این بیماران کمک کردند.