تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ سه شنبه ۶ آذر  

به گزارش روابط عمومی دانشکده پیراپزشکی، در اولین همایش سالیانه تکنولوژی اتاق عمل که یکشنبه یکم آذر 97 در سالن همایش‌های بین‌المللی رازی برگزار شد،9 مقاله از گروه اتاق عمل دانشکده پیرا‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران پذیرفته و ارائه شد.
دکتر افضل شمسی عضو هیات علمی گروه اتاق عمل، هدیه اکبری، امیرحسین حیدری، محمدمهدی دشتی، مبینا طالبی، محمد طاهری، نفیسه فدای حسینی و هانیه وکیلی دانشجویان رشته اتاق عمل افراد دارای مقاله پذیرفته‌شده در این همایش بودند.