تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۸ آذر  

به اطلاع دانشجویان، اعضای هیات علمی و کارکنان می رساند، مکان برگزاری  جلسات پانل درس مبانی و ارزش های دفاع مقدس کد 1و 2،  به سالن کاووسی واقع در دانشکده پزشکی در تاریخ های 29/9/97 و 6/10/97 تغییر پیدا کرده است.