تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ يکشنبه ۹ دي  

گالری عکس
به گزارش روابط عمومی دانشکده پیراپزشکی: فاطمه آل ابراهیم دانشجوی کارشناسی ارشد هماتولوژی و علوم انتقال خون این دانشکده از پایان‌نامه خود با عنوان بررسی تأثیر افزایش بیان hsa-miR-9 بر القای آپوپتوز در رده سلولی K562 و ارتباط آن با میزان بیان ژن‌های CDX2 و SIRT1 دفاع کرد.
لوسمی میلوئیدی مزمن یک نئوپلاسم میلوپرولیفراتیو است که با جابجایی کروموزوم فیلادلفیا در موقعیت (22;9) همراه است. بد تنظیمی miR-9 در بسیاری از سرطان‌ها دیده‌شده است و نقش آن با توجه به نوع سرطان متفاوت است؛ بنابراین در برخی از آن‌ها نقش سرکوب¬کنندگی تومور و در برخی دیگر نقش انکوژنیک دارد. در این مطالعه به بررسی اثر افزایش بیان hsa-miR-9 در سلول¬های K562 همراه با جابجایی¬BCR-ABL پرداخته شد و تأثیر آن بر القای آپوپتوز و همچنین ارتباط آن با میزان بیان دو ژن هدفش ارزیابی شد.
نتایج این پژوهش نشان داد که افزایش بیان miR-9-1 منجر به افزایش اندک آپوپتوز و کاهش اندک میزان بیان ژن¬های هدف موردمطالعه شده است. ولی این تغییرات ازلحاظ آماری معنادار نیستند و برای رسیدن به نتایج روشنگر نسبت به نقش miR-9 به‌عنوان سرکوبگری تومور در سرطان¬های خونی مطالعات بیشتری موردنیاز هستند.
دکتر شعبان علیزاده استاد راهنما و دکتر سید هادی موسوی استاد مشاور پژوهش بودند. دکتر علی نوروزی و دکتر آزاده امید خدا داوری آن را بر عهده داشتند.