تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ چهارشنبه ۱۲ دي  

 به اطلاع دانشجویان می رساند، ساعت شروع آزمون درس اندیشه اسلامی یک دانشجویان پیراپزشکی ، از ساعت 9 به ساعت 30/9 همان روز تغییر یابد. مکان آزمون بیمارستان مرکز طبی کودکان واقع در خیابان قریب است.