تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ شنبه ۱۵ دي  

گالری عکس
به گزارش روابط عمومی دانشکده پیراپزشکی: بهاره علی عابدی دانشجوی کارشناسی ارشد هماتولوژی و علوم انتقال خون این دانشکده از پایان‌نامه خود با عنوان بررسی اثر تنظیم افزایشی hsa-miR-625 بر روی تکثیر رده‌ی سلولی KG-1 دفاع کرد.
AML شایع‌ترین نوع لوسمی حاد در بالغین است و باوجود پروتکل‌های درمانی مختلف ازجمله شیمی‌درمانی و پیوند HSC، هنوز در نیمی از بیماران جوان و حدود ۸۰ درصد از بیمارانی که بالای ۶۰ سال سن دارند، کشنده است.‌ اختلال در تنظیم‌ بیان miRNA ها‌ تأثیر زیادی‌ در ‌پیشرفت انواع‌ مختلف‌ سرطان‌ها‌ ازجمله AML دارند. طبق ‌مطالعات ‌انجام‌شده ‌درگذشته، ‌بیان ‌625-miR در ‌رده‌های ‌سلولی ‌لوسمی‌ میلوئیدی‌حاد‌ کاهش‌یافته‌ است؛ بنابراین‌ به‌ نظر‌ می‌رسید‌ که‌ افزایش‌ بیان ‌625-miR بتواند‌ از‌ طریق‌ اثر‌ بر‌ مسیر‌ پیام‌رسانی ILK و‌ کاهش‌ انکوژنهای‌ مرتبط، سبب‌ کاهش‌ تومورزایی‌ در‌ رده‌ی‌ سلولی‌ لوسمی‌ میلوئیدی‌ حاد‌ شود. در‌ این‌ مطالعه‌ به‌ بررسی‌ اثر‌ افزایش‌ بیان miR-625-5p در‌سلولهای‌1-KG و‌تاثیر‌ آن‌ در‌ ایجاد‌ آپوپتوز‌ و‌ تکثیر‌ سلولی‌ از‌ طریق‌ مسیر پیام‌رسانی ILK پرداخته‌ شد.
نتایج این مطالعه نشان داد که افزایش‌ بیان miR-625-5p منجر‌ به‌ افزایش‌ میزان‌ آپوپتوز‌ در سلول‌های‌ رده KG-1 می‌شود ‌ولی ‌بر ‌روی ‌تکثیر ‌این ‌سلول‌ها ‌اثری ‌ندارد. miR-625-5p می‌تواند ‌در ‌آینده ‌به‌عنوان ‌یک استراتژی‌ جدید‌ برای‌ کمک‌ به‌ درمان‌ بیماران AML در‌ نظر‌ گرفته‌ شود.‌ بااین‌وجود‌ برای‌ رسیدن‌ به‌ این‌ هدف‌ مطالعات‌ بیشتری‌ موردنیاز‌ هستند.
دکتر سید هادی موسوی و دکتر مرضیه ابراهیمی اساتید راهنما و دکتر شعبان علیزاده و دکتر امیرعباس هدایتی اصل اساتید مشاور پژوهش بودند. دکتر علی نوروزی و دکتر آزاده امیدخدا داوری آن را بر عهده داشتند.