تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ دوشنبه ۱۷ دي  

به گزارش روابط عمومی دانشکده پیراپزشکی، دکتر چنگیزی رییس دانشکده پیراپزشکی در حکمی دکتر نیره سادات روح الهی  را به عنوان سرپرست اداره خدمات آموزش این دانشکده منصوب کرد.

متن حکم به شرح زیر است:

سركار خانم روح الهي

كارشناس محترم گروه اتاق عمل
با سلام و احترام

     نظر به تعهد و سوابق ارزشمند سرکار عالی و پیشنهاد معاون محترم آموزشی دانشکده به موجب این حکم به عنوان " سرپرست اداره خدمات آموزش دانشکده " منصوب میشوید. امید است با اتکال به خداوند متعال در انجام امور خدمات آموزشی به ویژه موارد زیر موفق و موید باشید.

•    پیگیری اجرایی شدن مصوبات شورای آموزشی دانشکده
•     نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات آموزشی
•    تهیه و ارائه  شاخص ها و آمارهای ترمیک و سالیانه درحوزه آموزش
•    نظارت بر حسن عملکرد کارکنان محترم اداره آموزش
•    تعامل سازنده با حوزه خدمات آموزشی دانشگاه
•    ساماندهی فرآیندهای آموزشی و نظارت بر حسن اجرای آن ها
•    برنامه ریزی شروع نیمسال با نظارت برنحوه ارائه دروس
•    نظارت بر نحوه پاسخگویی کارکنان با حفظ کرامت دانشجویان
•    نظارت بر نحوه برگزاری کلاسهای نظری و عملی
•    تعامل با مدیران گروه های آموزشی جهت انجام امور خدمات آموزشی مربوطه
•    ارائه گزارش های دورهای در موارد فوق به معاون محترم آموزشی
 

دکتر وحید چنگیزی
رییس دانشکده