تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ چهارشنبه ۱۹ دي   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷ چهارشنبه ۱۹ دي   

به اطلاع دانشجویان می رساند، ترتیب و ساعت حضور در آزمون الکترونیک مرکز زبان  به شرح زیر است.

پیش یک رادیولوژی و علوم آزمایشگاهی و فناوری ساعت 8:30 روز 01/11/1397

پیش یک اتاق عمل و هوشبری ساعت 9:30 روز 01/11/1397

عمومی فناوری و رادیولوژی ساعت 10:30 روز 01/11/1397

عمومی اتاق عمل و علوم آزمایشگاهی 11:30 روز 01/11/1397