تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ شنبه ۲۲ دي  

کارگاه های زمستانه دانشکده مجازی

در راستای توانمندسازی اعضای هیات علمی، دانشجویان و کارکنان دانشگاه برای مجازی سازی فرایندهای آموزشی؛ "کارگاههای زمستانه دانشکده مجازی" با مجوز رسمی مرکز آموزش مهارتی و حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می شود.

اطلاعات تکمیلی برای ثبت نام در کارگاه ها به آدرس: reg.tums.ac.ir قابل مشاهده است.