تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ دوشنبه ۱ بهمن   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷ دوشنبه ۱ بهمن   
 
 
 

به گزارش روابط عمومی معاونت دانشجویی فرهنگی، دانشجویان جدید نیم سال دوم شهرستانی (غیر بومی) می توانند روز دوشنبه اول بهمن 97 پس از پایان ثبت نام آموزشی و با دریافت شماره دانشجویی به سامانه اسکان دانشجویان به نشانی http://eskan.tums.ac.ir مراجعه و درخواست تقاضای اسکان خود را ارسال کنند.
بدیهی است ثبت نام فقط به منزله درخواست است و مدیریت امور خوابگاه ها طبق آیین نامه و مقررات عمومی و انضباطی خوابگاه های دانشجویی، پس از بررسی فرم تقاضانامه نسبت به اسکان دانشجویان بر اساس مقطع، دانشکده و امکانات موجود در صورت داشتن فضا در خوابگاه های دانشجویی اقدام می کند.
توضیح اینکه، سامانه اسکان تا 10 بهمن 97 به منظور ارسال درخواست دانشجویان باز بوده و پس از آن امکان ارسال تقاضانامه وجود ندارد و مطابق آیین نامه، به کسانی که در زمان مقرر درخواست ارسال نکرده اند، حداقل یک نیم سال تحصیلی خوابگاه واگذار نمی شود