دفاع از پایان نامه خان زاده دانشجوی کارشناسی ارشد رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی
دفاع از پایان نامه خان زاده دانشجوی کارشناسی ارشد رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی
۱۳۹۷ شنبه ۲۹ دي
دفاع از پایان نامه خان زاده دانشجوی کارشناسی ارشد رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی
بیشتر بخوانید
دفاع از پایان نامه نظام دانشجوی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت
دفاع از پایان نامه نظام دانشجوی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت
۱۳۹۷ شنبه ۲۹ دي
دفاع از پایان نامه نظام دانشجوی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت
بیشتر بخوانید
دفاع از پایان نامه الماس پور دانشجوی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت
دفاع از پایان نامه الماس پور دانشجوی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت
۱۳۹۷ شنبه ۲۹ دي
دفاع از پایان نامه الماس پور دانشجوی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت
بیشتر بخوانید
دفاع از پایان نامه حاجی زاده دانشجوی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت
دفاع از پایان نامه حاجی زاده دانشجوی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت
۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۶ دي
دفاع از پایان نامه حاجی زاده دانشجوی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت
بیشتر بخوانید
دفاع از پایان نامه ایزدی دانشجوی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت
دفاع از پایان نامه ایزدی دانشجوی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت
۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۶ دي
دفاع از پایان نامه ایزدی دانشجوی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت
بیشتر بخوانید
دفاع از پایان نامه میرصانع دانشجوی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت
دفاع از پایان نامه میرصانع دانشجوی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت
۱۳۹۷ سه شنبه ۲۵ دي
دفاع از پایان نامه میرصانع دانشجوی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت
بیشتر بخوانید
بازدید تیم صیانت از حقوق شهروندی دانشگاه از دانشکده پیراپزشکی
بازدید تیم صیانت از حقوق شهروندی دانشگاه از دانشکده پیراپزشکی
۱۳۹۷ دوشنبه ۲۴ دي
بازدید تیم صیانت از حقوق شهروندی دانشگاه از دانشکده پیراپزشکی
بیشتر بخوانید
برگزاری جلسه توجیهی امتحانات دانشکده پیراپزشکی
برگزاری جلسه توجیهی امتحانات دانشکده پیراپزشکی
۱۳۹۷ يکشنبه ۲۳ دي
برگزاری جلسه توجیهی امتحانات دانشکده پیراپزشکی
بیشتر بخوانید
دفاع از پایان نامه غلامزاده دانشجوی کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی
دفاع از پایان نامه غلامزاده دانشجوی کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی
۱۳۹۷ شنبه ۲۲ دي
دفاع از پایان نامه غلامزاده دانشجوی کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی
بیشتر بخوانید
دفاع از پایان نامه شکوری دانشجوی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت
دفاع از پایان نامه شکوری دانشجوی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت
۱۳۹۷ سه شنبه ۱۸ دي
دفاع از پایان نامه شکوری دانشجوی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت
بیشتر بخوانید
برگزاری جلسه کمیته بهداشت، ایمنی، سلامت دانشکده پیراپزشکی
برگزاری جلسه کمیته بهداشت، ایمنی، سلامت دانشکده پیراپزشکی
۱۳۹۷ سه شنبه ۱۸ دي
برگزاری جلسه کمیته بهداشت، ایمنی، سلامت دانشکده پیراپزشکی
بیشتر بخوانید
برگزاری کارگاه مهارت کنترل خشم در دانشکده پیراپزشکی
برگزاری کارگاه مهارت کنترل خشم در دانشکده پیراپزشکی
۱۳۹۷ يکشنبه ۱۶ دي
برگزاری کارگاه مهارت کنترل خشم در دانشکده پیراپزشکی
بیشتر بخوانید