برگزاری جلسه صیانت از حقوق شهروندی دانشکده پیراپزشکی
برگزاری جلسه صیانت از حقوق شهروندی دانشکده پیراپزشکی
۱۳۹۷ سه شنبه ۲۲ آبان
برگزاری جلسه صیانت از حقوق شهروندی دانشکده پیراپزشکی
بیشتر بخوانید
برگزاری جلسه آموزشی نرم افزار دیدگاه 5 در دانشکده پیراپزشکی
برگزاری جلسه آموزشی نرم افزار دیدگاه 5 در دانشکده پیراپزشکی
۱۳۹۷ سه شنبه ۲۲ آبان
برگزاری جلسه آموزشی نرم افزار دیدگاه 5 در دانشکده پیراپزشکی
بیشتر بخوانید
برگزاری چهارمین همایش و فن بازار ملی سلامت از نگاه دوربین دانشکده پیراپزشکی
برگزاری چهارمین همایش و فن بازار ملی سلامت از نگاه دوربین دانشکده پیراپزشکی
۱۳۹۷ سه شنبه ۲۲ آبان
برگزاری چهارمین همایش و فن بازار ملی سلامت از نگاه دوربین دانشکده پیراپزشکی
بیشتر بخوانید
برگزاری جلسه SEDO دانشکده پیراپزشکی
برگزاری جلسه SEDO دانشکده پیراپزشکی
۱۳۹۷ دوشنبه ۲۱ آبان
برگزاری جلسه SEDO دانشکده پیراپزشکی
بیشتر بخوانید
برگزاری مدرسه تکنیک های مولکولی در دانشکده پیراپزشکی
برگزاری مدرسه تکنیک های مولکولی در دانشکده پیراپزشکی
۱۳۹۷ سه شنبه ۱۵ آبان
برگزاری مدرسه تکنیک های مولکولی در دانشکده پیراپزشکی
بیشتر بخوانید
برگزاری کارگاه کاربرد مفردات در طب ایرانی در دانشکده پیراپزشکی
برگزاری کارگاه کاربرد مفردات در طب ایرانی در دانشکده پیراپزشکی
۱۳۹۷ سه شنبه ۱۵ آبان
برگزاری کارگاه کاربرد مفردات در طب ایرانی در دانشکده پیراپزشکی
بیشتر بخوانید
برگزاری جلسه شورای فرهنگی دانشکده پیراپزشکی
برگزاری جلسه شورای فرهنگی دانشکده پیراپزشکی
۱۳۹۷ يکشنبه ۱۳ آبان
برگزاری جلسه شورای فرهنگی دانشکده پیراپزشکی
بیشتر بخوانید
برگزاری کارگاه ارتباط موثر در دانشکده پیراپزشکی
برگزاری کارگاه ارتباط موثر در دانشکده پیراپزشکی
۱۳۹۷ يکشنبه ۶ آبان
برگزاری کارگاه ارتباط موثر در دانشکده پیراپزشکی
بیشتر بخوانید
نظرسنجی اعضای هیات علمی دانشکده پیراپزشکی در رابطه با پیشنهاد مدیرگروه به کمیته مشورتی
نظرسنجی اعضای هیات علمی دانشکده پیراپزشکی در رابطه با پیشنهاد مدیرگروه به کمیته مشورتی
۱۳۹۷ سه شنبه ۱ آبان
نظرسنجی اعضای هیات علمی دانشکده پیراپزشکی در رابطه با پیشنهاد مدیرگروه به کمیته مشورتی
بیشتر بخوانید
دفاع از پایان نامه ذوالفقاری دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
دفاع از پایان نامه ذوالفقاری دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
۱۳۹۷ دوشنبه ۳۰ مهر
دفاع از پایان نامه ذوالفقاری دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
بیشتر بخوانید
دفاع از پایان نامه کاظمی دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت اطلاعات سلامت دانشکده پیراپزشکی
دفاع از پایان نامه کاظمی دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت اطلاعات سلامت دانشکده پیراپزشکی
۱۳۹۷ دوشنبه ۳۰ مهر
دفاع از پایان نامه کاظمی دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت اطلاعات سلامت دانشکده پیراپزشکی
بیشتر بخوانید
برگزاری کارگاه حمایت از تسهیلات فناورانه و ارتباط با صنعت در دانشکده پیراپزشکی
برگزاری کارگاه حمایت از تسهیلات فناورانه و ارتباط با صنعت در دانشکده پیراپزشکی
۱۳۹۷ يکشنبه ۲۹ مهر
برگزاری کارگاه حمایت از تسهیلات فناورانه و ارتباط با صنعت در دانشکده پیراپزشکی
بیشتر بخوانید