نام ونام خانوادگی : دکتر وحید چنگیزی

آخرین مدرک تحصیلی : دکترا Ph.D

رشته تحصیلی : فیزیک پزشکی

مرتبه علمی : دانشیار

گروه آموزشی : علوم پرتویی

تلفن:88982905 داخلی 125

فاکس: 88983037

پست الکترونیک : changizi@tums.ac.ir

آدرس پستی :  دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده پیراپزشکی

کد پستی :