نام ونام خانوادگی : دکتر ناهید عین الهی

آخرین مدرک تحصیلی : دکترا  Ph.D

 

رشته تحصیلی : بیوشیمی

مرتبه علمی : استاد

گروه آموزشی : علوم آزمایشگاهی

 

تلفن: 88982909

 

 

پست الکترونیک : einolahn@tums.ac.ir

آدرس پستی :  دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده پیراپزشکی