واحد آموزش مقطع کارشناسی 

 

تلفن تماس

نوع مسئولیت

نام و نام خانوادگی

ردیف

66954229

سرپرست خدمات آموزشی

دکتر نیره سادات روح الهی

1

66954232

کارشناس مسئول رشته علوم آزمایشگاهی و هوشبری

سیده معصومه میرعشق اله

2

66954234

کارشناس  رشته رادیولوژی

سیما عطائی

3

66954234 کارشناس رشته علوم آزمایشگاهی بین الملل 
میترا اسدی 4

66954232

ارشناس  رشته فناوری اطلاعات سلامت و اتاق عمل

مریم سعادتی

5

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                           

 

                                                                    

   واحد اجرائی آموزش: آقای محمدرضا ابتدایی  شماره تلفن : 66954227

 

   امور حق التدریس ، پایان نامه و پیگیری برنامه های اجرائی: آقای هادی خوشنام  شماره تلفن : 66954227