واحد آموزش مقطع کارشناسی 

 

تلفن تماس

نوع مسئولیت

نام و نام خانوادگی

ردیف

66954229

سرپرست خدمات آموزشی

سیده معصومه میرعشق اله

1

66954234

کارشناس خدمات آموزشی رشته علوم آزمایشگاهی پردیس بین الملل

میترا اسدی

2

66954234

کارشناس خدمات آموزشی رشته رادیولوژی

سیما عطائی

3

66954232

کارشناس خدمات آموزشی رشته هوشبری و علوم آزمایشگاهی

زهرا عبدالهی

4

66954232

کارشناس خدمات آموزشی رشته فناوری اطلاعات سلامت و اتاق عمل

مریم سعادتی

5

 

                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      واحد اجرائی آموزش: آقای محمدرضا ابتدایی  شماره تلفن : 66954227

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      امور حق التدریس ، پایان نامه و پیگیری برنامه های اجرائی: آقای هادی خوشنام  شماره تلفن : 66954227