برنامه ارشد انفورماتیک ورودی  94 نیمسال 951

    برنامه ارشد خون شناسی ورودی 94 نیمسال 951

 برنامه ارشد رادیوبیولوژی ورودی 94 نیمسال 951

    برنامه ارشد فناوری ورودی94 نیمسال 951

   برنامه دکترای انفورماتیک ورودی 94 نیمسال 951

برنامه دکترای مدیریت اطلاعات سلامت ورودی94 نیمسال 951

برنامه ارشد و دکترای کتابداری کلیه ورودیها نیمسال 951

 برنامه ارشد انفورماتیک ورودی 95 نیمسال 951

برنامه دکترای انفورماتیک ورودی 93نیمسال 951

   ارشد خون شناسی ورودی 95 نیمسال 951

  برنامه دکترای مدیریت ورودی 93 نیمسال 951

 برنامه هفتگی هوشبری در 951

  برنامه هفتگی اتاق عمل در 951

برنامه دکتری انفورماتیک ورودی 95 در 951 

 برنامه ارشد فناوری ورودی 95 در 951

برنامه هفتگی فناوری در 951

  برنامه هفتگی علوم در 951

برنامه هفتگی ارشد رادیوبیولوژیورودی 95 در 951

   برنامه هفتگی رادیولوژی در951

برنامه دکتری مدیریت اطلاعات ورودی 95 در 951 

   برنامه هفتگی فوریتهای پزشکی در 951

 

برنامه هفتگی مدیریت در 951