نام ونام خانوادگی : دکتر مرجان قاضی سعیدی

آخرین مدرک تحصیلی : دکترا Ph.D 

رشته تحصیلی : مدیریت اطلاعات بهداشتی و درمانی

مرتبه علمی : دانشيار

گروه آموزشی : مدیریت اطلاعات سلامت

تلفن:88982909 

پست الکترونیک : 

آدرس پستی :  دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده پیراپزشکی 

 

ساعت ملاقات:یکشنبه ها - سه شنبه ها  ساعت 14-13