نام ونام خانوادگی : دکتر ناهید عین الهی

آخرین مدرک تحصیلی : دکترا Ph.D

 

رشته تحصیلی : بیوشیمی

مرتبه علمی : استاد

گروه آموزشی : علوم آزمایشگاهی

تلفن: 88963460

 

پست الکترونیک : einolahn@tums.ac.ir

آدرس پستی :  دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده پیراپزشکی