فهرست مشخصات كاركنان حوزه معاونت پژوهشي

   

رديف

نام و نام خانوادگي

نوع مسئوليت

تلفن تماس

1

دكتر صادق دهقانی

مدیر پژوهش

88982905-129

2

مهناز قادر آبادي

كارشناس پژوهشی

66954235

3

مژده‌مصطفوي‌زاده

كارشناس كتابداري

64432351

4

مژگان معینی

کتابدار

64432351

5

مرضیه خضری

سرپرست مرکز رايانه

64432358

6

رسول منصوری ایوریق

كارشناس رايانه

64432344

7

مهدي‌يار ياراحمدي

متصدي تعمير و نگه‌داري رايانه

64432344

8

زینب رجب نژاد

مدیراجرایی نشریه پیاوردسلامت

66954233

9 هادی خوشنام کارشناس پژوهشی 66954226