فهرست مشخصات كاركنان حوزه معاونت پژوهشي(به ترتیب سابقه خدمت)

   

نام و نام خانوادگی همکاران  سمت جانشین  پاسخگو تلفن تماس
زهرا معینی   کتابدار مصطفوی زاده  دکتر شاهمرادی 64432351
هادی خوشنام کارشناس پژوهشی زینب رجب نژاد دکتر عین الهی 66954226
مژده مصطفوی زاده کارشناس کتابداری زهرا معینی دکتر شاهمرادی 64432351
مهناز قادر آبادی کارشناس پژوهشی مصطفوی زاده-خانم معینی دکتر شاهمرادی 66954235
زینب رجب نژاد مدیر اجرایی نشریه پیاورد سلامت مرضیه خضری دکتر عین الهی 66954233