تاريخچه 


د
انشكده پيراپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران در سال 1370 از دانشكده پزشكي جدا شده و به صورت مستقل كار خود را شروع نمود. از همان زمان نيز كار مجموعه سازي كتابخانه دانشكده آغاز گرديد. با توجه به وجود چهار گروه اصلي آموزشي در دانشكده در آن دوره زماني (علوم آزمايشگاهي, راديولوژي و راديوتراپي, مدارك پزشكي و هوشبري),كتابهاوژورنالهاي­مربوطه خريداري گرديد .
در سال 1374 كتابخانه با 503 عنوان شامل كتابهاي خريداري شده و اهدايي در ساختمان جديدي كه در جوار دانشكده ساخته شده بود رسماً استقرار يافت. از سال 1376 نيز با تصويب ايجاد رشته مديريت خدمات بهداشتي درماني و برنامه
ريزي جهت ايجاد رشته كتابداري و اطلاع رساني پزشكي, خريد كتب و ژورنالهاي تخصصي دو رشته فوق مد نظر قرار گرفت.
در حال حاضر كتابخانه داراي 6760 نسخه كتاب فارسي, 2218  نسخه كتاب لاتين ,182 عنوان پايان نامه رشته مديريت دانشجويان روزانه و شبانه , 1278 عنوان سمينار و تحقيق دانشجويي , 7 عنوان نشريه تخصصي فارسي و 6  عنوان نشريه تخصصي لاتين مي
باشد. همچنين 48 كتاب الكترونيكي و منابع ديداري و شنيداري علمي و آموزشي ،مي باشد.
با توجه به اهداف دانشكده در جهت توسعه رشته
هاي تحصيلي و ايجاد مقاطع تحصيلات تكميلي, كتابخانه نيز در همين راستا سعي در غني سازي منابع خود مينمايد.
سالن مطالعه كتابخانه و پايگاه اطلاع رساني در حال حاضر با گنجايش 30 نفر و مجهز به 7 دستگاه رايانه جهت عرضه اطلاعات ؛,جستجوي مقاله و منابع موردنياز مراجعين بهره برداري ميگردد.

 

شيوه هاي تأمين منابع


منابع مورد نياز كتابخانه عمدتاً از نمايشگاه بين المللي و نمايشگاه تخصصي معاونت پژوهشي وزارت بهداشت خريداري ميگردد. همچنين در صورت نياز و در طول سال، خريد از طريق مراجعه به ناشران صورت ميگيرد.
با توجه به محدوديت بودجه، سعي شده است تا حتي 
‎‎‎‎‎‎‎الامكان ضروري ترين منابع با توجه به اهداف دانشكده خريداري گردند، در اين راستا با تشكيل كميته تأمين منابع علمي مشتمل بر نمايندگان گروههاي آموزشي، اولويتهاي خريد هر گروه آموزشي مورد تأييد قرار ميگيرد، تقاضاهاي دانشجويي نيز در همين كميته بررسي و پس از تأييد كميته، جهت خريد كتابها اقدامات لازم صورت مي گيرد.
براي اشتراك نشريات نيز بر اساس تقاضاي گروههاي آموزشي اقدام مي گردد. 

 

 امكانات و تجهيزات كتابخانه

 

در حال حاضر كتابخانه شامل سالني به مساحت تقريبي 40 متر مربع به عنوان مخزن و 60 متر سالن مطالعه ميباشد.
كتابخانه در بخش مخزن مجهز به رايانه مي
باشد .و نرم افزار پارس آذرخش بر روي رايانه كتابخانه دانشكده نصب شده است. اطلاعات مربوط به كتابهاي لاتين ماشيني شده است و ورود اطلاعات 90% كتابهاي فارسي انجام شده است . امكان جستجو از طريق رايانه فعلاً براي مراجعين وجود ندارد.
(لازم به ذكر است سه بخش كتابخانه، سمعي بصري و مركز كامپيوتر زير نظر حوزه معاونت پژوهشي انجام وظيفه مي نمايد.) .

 

خدمات كتابداري و اطلاع رساني

 

پذيرش عضو و ارائه خدمات امانت به شرح ذيل:
- دانشجويان روزانه و شبانه، اساتيد و كاركنان دانشكده بنا به درخواست و طبق آئين
 نامه به عضويت كتابخانه درآمده و از امكانات موجود استفاده مينمايند.
- محققان و دانشجويان وابسته به ساير دانشكده هاي دانشگاه علوم پزشكي تهران با ارائه فرم امانت بين
 كتابخانهاي از منابع موجود استفاده مينمايند.
- مراجعين آزاد و غير وابسته به دانشگاه علوم پزشكي تهران مجاز به مطالعه منابع در محل كتابخانه مي
باشند.
 ارائه كارگاههاي آموزشي جهت كارمندان و اساتيداز جمله كارگاه آمار و داده پردازي، پست_ الكترونيك، آشنايي با كامپيوتر و ... 
پي گيري و ارائه اطلاعات مربوط به نمايشگاههاي كتاب (كاتالوگها و بروشورها) به اعضاء هيأت علمي و كمك به جستجوي منابع موجود در راستاي خريد آخرين و مناسبترين منابع آموزشي.
گردد. در زمينه ژورنالهاي فارسي حق اشتراك مستقيماًًً پرداخت ميشود اما در زمينه ژورنالهاي لاتين كتابخانه مركزي دانشگاه به صورت متمركز اقدام به خريد مينمايد.

 

بخش فراهم‌آوري :


در اين بخش سفارشات و خريد منابع از طريق شركت در نمايشگاه بين‌المللي و خريد مستقيم از ناشران صورت مي‌گيرد .

 

بخش خدمات فني :


رده‌بندي و سازماندهي و آماده سازي منابع جهت دستيابي سريعتر و آسان‌تر انجام مي‌شود تهيه كارت و مرتب سازي برگه‌دان و در حال حاضر سيستم كتابخانه در حال كامپيوتري شدن مي‌باشد .

 

بخش امانت : 

 

  • بخش سرويس دهي و امانت منابع
  • ثبت نام اعضاي دانشجويان روزانه و شبانه و تحويل مدارك
  • راهنمايي كاربران در رابطه با ساختمان و استفاده از منابع
  •  تسويه حساب دانشجويان روزانه وشبانه
  •  وجين منابع

 

بخش نشريات :

  •   درخواست نشريات فارسي 
  • درخواست نشريات لاتين و خريد از طريق كتابخانه مركزي و در صورت وصول اعلام وصول به شركت كارگزار و كتابخانه مركزي
  •   سرويس دهي نشريات
  •   سازماندهي منابع ديجيتالي 
  •   راهنمايي مراجعين جهت استفاده از نشريات چاپي و الكترونيكي