نام ونام خانوادگی:  دکتر افضل شمسی

آخرین مدرک تحصیلی: دکترا - Ph.D

رشته تحصیلی: پرستاری   -  فوق دکترای طب تسکینی

مرتبه علمی: استادیار

گروه آموزشی:  هوشبری و فوریت های پزشکی

 پست الکترونیک:   ashamsi@sina.tums.ac.ir

آدرس پستی : تهران ـ خیابان انقلاب – خیابان قدس - کوچه فردانش – پلاک 17

 ساختمان شماره 1 دانشکده پیراپزشکی 

ساعات ملاقات :یکشنبه و سه شنبه 12-10

بازدید مدیریتی :دوشنبه ها 14:30-13

  کد پستی:  44361-14177

تلفن: 88982909                  فاکس: 88983037

مسئول دفتر معاونین: فرحناز محمدزاده