نام و نام خانوادگی: دکتر سید محمد هادی موسوی 

آخرین مدرک تحصیلی:  دکترا-ph.D

رشته تحصیلی:مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 

مرتبه علمی : استادیار

گروه آموزشی : مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

تلفن: 88982909

پست الکترونیک : 

آدرس پستی :

 تهران ـ خیابان انقلاب – خیابان قدس -کوچه فردانش – پلاک 17 -ساختمان شماره 1 دانشکده پیراپزشکی