فهرست مشخصات كاركنان حوزه معاونت پشتيباني

 

 

 

رديف

نام و نام خانوادگي

نوع مسئوليت

 

1

اكرم مولايي زاده

رئيس اداره امور اداري

88966386

2

شیما سعادتی

رئيس اداره حسابداري

88966385

3

مهرانگیز لطفی

مدیرامور عمومی

66954237

 

 

4

فاطمه اسماعيلي

کارشناس امور اداری

88966386

 

 

5

 

 

گلسا شهام

کارشناس اداری 

88966386

6

معصومه اسماعیلی

کارشناس اداری 

88966386

7

فرحناز محمدزاده

 

88966386

 

 

8

عبدالكريم سپهری

صاحب جمع اموال

88966385

9

هادی خوشنام

کارشناس مسئول

88966385

10

مریم رحیمی

کارشناس حسابداری

88966385

 

 

11

سكينه كيوان راد

بايگان اداري

88982905-118

 

 

12

اکبر آقا  صادقی

سرپرست واحد تاسيسات

88982905-123

 

 

13

 

 

علی رضا گودرزی

نامه رسان

 88982905-138

 

 

14

سيد مجتبي قاسمي

سرپرست انبار

88982905-124

15

محمد ابوالقاسمی

 

 

تاسیسات 

88982905-121

16

صغری جعفرزاده مقدم 

 متصدی امور دفتری

88982905-125