فهرست مشخصات كاركنان حوزه معاونت پشتيباني

 

 

رديف

نام و نام خانوادگي

نوع مسئوليت

 

1

اكرم مولايي زاده

رئيس اداره امور اداري

88982905-152

2

امیرحسین امینی

رئيس اداره حسابداري

88982905-135
3

مهرانگیز لطفی

مدیرامور عمومی

66954237

3

فاطمه اسماعيلي

کارشناس امور اداری

88982905-139

5

زهره بركند

كارگزين

88982905-153

6

عبدالكريم سپهری

صاحب جمع اموال

88982905-136

7

سكينه كيوان راد

بايگان اداري

88982905-118

8

زهرا عبدالهي

اپراتور

88982905-125

9

اکبر آقا  صادقی

سرپرست واحد تاسيسات

88982905-123

10

علی رضا گودرزی

نامه رسان

 88982905-138

11

سيد مجتبي قاسمي

سرپرست انبار

88982905-124

12

محمد ابوالقاسمی

 تاسیسات

88982905-121
13

صغری جعفرزاده مقدم 

 متصدی امور دفتری

88982905-125

14

سعید ایروانی

 متصدی امور دفتری

88982905-137

15

شهرزاد شبیبی

 حسابدار

88982905-137