فهرست مشخصات كاركنان حوزه معاونت پشتيباني

 

 رديف

نام و نام خانوادگي

نوع مسئوليت

تلفن

1

اكرم مولايي زاده

رئيس اداره امور اداري

88966386

2

مهناز طاهری پور

رئيس اداره حسابداري

88966385

3

مهرانگیز لطفی

مدیرامور عمومی

66954237

4

اکبر آقا  صادقی

سرپرست واحد تاسيسات

88983910

5

فاطمه اسماعيلي

کارشناس امور اداری

88966386

6

گلسا شهام

کارشناس تحول اداری

88966386

7

فاطمه جعفرزاده

متصدی دبیرخانه

88966386

8

فرحناز محمدزاده

متصدی امور دفتری

88982909

9

سيد مجتبي قاسمي

بايگان اداري

88966386

10

عبدالكريم سپهری

صاحب جمع اموال

88966385

11

سید یونس سلیمان نیا

کارپرداز

88966385

13

معصومه یعقوبی

کارشناس حسابداری

88966385

14

علیرضا معظمی گودرزی

نامه رسان

88966386

15

سيد مجتبي قاسمي

سرپرست انبار

88966386

16

محمد ابوالقاسمی

تاسیسات

121-88982905

17

کیوان ملکی

تاسیسات

121-88982905

18

سیدرضا هاشمی اونجی

متصدی میز خدمت

88982903

19

حسین اقلیدی

متصدی آموزشی میز خدمت

88982903

20

سیدرضا هاشمی اونجی

متصدی طرح تکریم ارباب رجوع میز خدمت

124-88982905