فهرست مشخصات كاركنان حوزه معاونت پشتيباني

 

 رديف

نام و نام خانوادگي

نوع مسئوليت

تلفن

1

افسانه ترکمانی

رئيس اداره امور اداري

88391410

2

محمدرضا حیدری

رئيس اداره حسابداري

88982830

3

محمد نیک پور نوری

مدیرامور عمومی

88982782

4

اکبر آقا  صادقی

سرپرست واحد تاسيسات

88983910

5

گلسا شهام

کارشناس امور اداری

88391410

6

گلسا شهام

کارشناس تحول اداری

88391410

7

مریم مختاری

متصدی دبیرخانه

88391410

8

فرحناز محمدزاده

مسئول دفتر معاونین

88982909

9

سيد مجتبي قاسمي

بايگان اداري

88982903

10

عبدالكريم سپهری

صاحب جمع اموال

168-88982905

11

سید یونس سلیمان نیا

کارپرداز

168-88982905

13

سارا زاهد

کارشناس حسابداری

168-88982905

14

علیرضا معظمی گودرزی

نامه رسان

88982903

15

سيد مجتبي قاسمي

سرپرست انبار

88982903

16

محمد ابوالقاسمی

تاسیسات

121-88982905

17

کیوان ملکی

تاسیسات

121-88982905

18

سیدرضا هاشمی اونجی

متصدی میز خدمت

88982903

19

حسین اقلیدی

متصدی آموزشی میز خدمت

88982903

20

سیدرضا هاشمی اونجی

متصدی طرح تکریم ارباب رجوع میز خدمت

124-88982905