فهرست مشخصات كاركنان حوزه معاونت پشتيباني

 

 

 

رديف

نام و نام خانوادگي

نوع مسئوليت

تلفن 

1

اكرم مولايي زاده

رئيس اداره امور اداري

88966386

 

2

شیما سعادتی

رئيس اداره حسابداري

 

88966385

3

 

مهرانگیز لطفی

مدیرامور عمومی

 

66954237

4

فاطمه اسماعيلي

کارشناس امور اداری

 

88966386

 5

گلسا شهام

کارشناس اداری 

88966386

6

 

معصومه اسماعیلی

کارشناس اداری 

88966386

7

فرحناز محمدزاده

 

88966386

 8

عبدالكريم سپهری

صاحب جمع اموال

88966385

9

 هادی خوشنام

کارشناس مسئول

88966385

10

مریم رحیمی

کارشناس حسابداری

88966385

 11

سكينه كيوان راد

بايگان اداري

88982905-118

  12

اکبر آقا  صادقی

سرپرست واحد تاسيسات

88982905-123

  13

علیرضاگودرزی

نامه رسان

 88982905-138

  14

سيد مجتبي قاسمي

سرپرست انبار

88982905-124

15

محمد ابوالقاسمی

  تاسیسات 

88982905-121

16

صغری جعفرزاده مقدم 

 متصدی امور دفتری

88982905-125

18

سیدرضا هاشمی اونجی

سرپرست واحد خدمات

64435341