مدیر امور عمومی: آقای محمد نیک پور نوری

تلفن: 88982782

شرح وظایف

1-    انجام اقدامات لازم برای رعایت استاندارد ساختمان های دانشکده

2-    برنامه ریزی و ارائه طرح های مربوط به کنترل و کاهش هزینه ها

3-    نظارت بر امور بهداشتی دانشکده

4-    نظارت بر عملکرد واحد خدمات دانشکده، امور تدارکاتی و انبارداری

5-    پیش بینی های لازم در مورد جلوگیری از مخاطرات آتش سوزی و همکاری در تهیه دستور العمل های مربوط