نام ونام خانوادگی : دکتر سید هادی موسوی

آخرین مدرک تحصیلی Ph.D

رشته تحصیلی : هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون

مرتبه علمی : استادیار

گروه آموزشی :هماتولوژی آزمایشگاهی و علوم انتقال خون

تلفن:  66419984

آدرس پستی :دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده پیراپزشکی ساختمان شماره 3