نام ونام خانوادگی : دکتر شعبان علیزاده

آخرین مدرک تحصیلی : دکترا Ph.D

رشته تحصیلی : هماتولوژی

مرتبه علمی : استادیار

گروه آموزشی : هماتولوژی

تلفن:  

فاکس:

پست الکترونیک : alizadehs@ tums.ac.ir

آدرس پستی :دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده پیراپزشکی

کد پستی :