فهرست مشخصات كاركنان حوزه معاونت دانشجويي فرهنگي

 

رديف

نام و نام خانوادگي

نوع مسئوليت

تلفن تماس

1

نازي براتي 

كارشناس خدمات  دانشجويي

66954224

2

 

زهره   هوشنگی

کارشناس خدمات دانشجویی

66954224