بسمه تعالی

دستورالعمل اجرايي نحوه استفاده از تسهيلات اعطايي
صندوق رفاه دانشجويان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي
 در سال تحصيلي 1400-1399تسهيلات : وام های تحصيلی ، مسکن ، ضروری و ودیعه مسکن.

فصل اول: کلیات


ماده (2): تسهيلات صندوق به دانشجویان متقاضی، مشروط به دارا بودن صلاحيت اخلاقی، رعایت شئون دانشجویی،
دارا بودن اولویت نياز مالی، سپردن تعهد محضری طبق پيوست شماره 1 و ثبتنام در حداقل تعداد واحدهای مورد
لزوم طبق مقررات آموزشی (دانشجویان نيمسال آخر با حداقل نصف واحدهای مورد لزوم) قابل پرداخت خواهد بود.
ماده (3): اعطای هرگونه تسهيلات و خوابگاه صرفا پس از اخذ سند تعهد محضری مجاز میباشد.
ماده (4): دانشجویانیكه موظف به پرداخت شهریه بوده و یا از تسهيلات وام شهریه استفاده می نمایند، حائز شرایط
استفاده از سایر تسهيلات نبوده و در صورت استفاده از خوابگاه موظف به پرداخت نقدی می باشند.

ماده (5): اسناد و درخواستهای وام صرفا با امضای معاون یا ریيس دانشگاه، معتبر و قابل پرداخت خواهد بود.
ماده (6): دانشگاه می بایست نسبت به ارسال نمونه امضای معاون، مدیر امور دانشجویی و رئيس اداره رفاه طبق
پيوست شماره 3 اقدام نمایند.
ماده (7): پرداخت هرگونه وام به دانشجویان مقاطع ناپيوسته منوط به تعيين تکليف بدهی مقاطع قبلی آنان است.
دانشگاهها موظفند در این خصوص ترتيبی اتخاذ نمایند تا قبل از تنظيم ليست متقاضيان از بلامانع بودن ادامه
تحصيل آنان در مقطع فعلی اطمينان حاصل نمایند.
ماده (8): پرداخت وام به دانشجویان انتقالی و جابجایی با رعایت ضوابط بلامانع است. دانشجویان ميهمان نيز
باید از طریق دانشگاه مبدا درخواست وام نمایند.
ماده (9): همه تسهيلات اعطایی موضوع این دستورالعمل مشمول كسر 4% كارمزد میگردند.


ماده (10): مراحل دریافت، بررسی و ارسال درخواست ها:
1-10 / ثبت تقویم تسهيلات در پرتال دانشجویی.
3-10 /تعيين نوع تسهيلات، سال و نيمسال برای وامهای ضروری و ودیعه مسکن تنها سال انتخاب شود
2-10 /تعریف بازه زمانی و شرایط دانشجویانی كه می توانند به پرتال مراجعه نمایند.
4-10 / مشاهده و بررسی درخواست های ثبت شده از طریق پرتال تسهيلات دانشجویی در سيستم یکپارچه صندوق و
انتقال آنها به سند اطلاعات سال و نيمسال درخواست اینترنتی تعيين شده در تقویم تسهيلات می بایست با اطلاعات
سند یکسان باشد و وضعيت درخواست باید بدون اشکال انتخاب شده باشد.
5-10حرف p در ستون اول ليست تسهيلات نشانگر درخواست از طریق پرتال میباشد.

 
6-10 / گزارش گيری و كنترل تعهدات محضری ثبت شده توسط دانشجویان از طریق منوی امور دانشجویان/تعهد
محضری.
7-10 /معدل و واحد دانشجو در درخواست وام ها )به جزء دستياران تخصصی و مقاطع دكترای تخصصی و دكترای
می بایست به نحو مقتضی به تأیيد آموزش دانشگاه برسد و مسئوليت صحت اطلاعات در این زمينه )(Ph.D) پژوهشی
بر عهده دانشگاه می باشد. برای وام ضروری تعداد واحد گذرانده و معدل ترم قبل، وام تحصيلی و مسکن تعداد واحد
ترم جاری و معدل ترم قبل و برای ودیعه مسکن مقاطع عادی تعداد واحد گذرانده و ميانگين معدل ترم های گذرانده
می بایست ثبت گردد.
8-10 /ستون خطاها كنترل گردد و در صورت وجود خطا نسبت به رفع مغایرت اقدام شود. شایان ذكر است؛ در منوی
تعهد محضری و آدرس، كنترلهایی برای تکميل صحيح اطلاعات در نظر گرفته شده كه در صورت عدم رعایت آن
موارد به طور متناسب پيغامهایی به كاربر نمایش داده میشود.

9-10 / اسناد وام می بایست با توجه به نوع به صورت جداگانه ایجادگردد. به عنوان مثال وام ضروری عادی، حج، دو
برابر، سه برابر( ، وام تحصيلی )سه برابر( و ودیعه مسکن )عادی، تکميلی.
11-10 / نامه پوششی اسناد، به امضای معاون و یا ریيس دانشگاه تهيه و ارسال گردد.
11-10 / پس از طی مراحل فوق، اسناد در سيستم یکپارچه می بایست به كارتابل امور دانشجویان ارجاع گردد.


ماده (11): بازپرداخت تسهيلات در طول تحصيل به دو روش ذیل صورت میپذیرد:
1-11 / از طریق منوی درخواست های تأیيد شده و گزینه پرداخت اینترنتی در پرتال.
شایان ذكر است؛ تسهيلات وام شهریه سال های 1392 و بعد از آن ، از طریق پرتال تسهيلات (پرداخت اینترنتی)قابل
پرداخت است و تسهيلات وام شهریه قبل از سال 1392 با درج تاریخ فراغت از تحصيل در پایان تحصيل و محاسبه
قابل پرداخت خواهد بود. www.srd.ir كارمزد، از طریق سایت صندوق به آدرس
3-11 /با استفاده از فرم دارای شماره شناسایی چاپ شده توسط سيستم یکپارچه صندوق رفاه دانشجویان و مراجعه به
شعب بانک تجارت.


ماده (12): دانشجویان زن كه به علت شهادت، فوت، ازكارافتادگی همسر و یا متاركه، فرزند یا فرزندانشان را تحت
15 و 35 ، تکفل دارند، با ارایه اسناد و مدارك قانونی میتوانند همانند افراد متاهل از مزایای مذكور در مفاد مواد 14
بهرهمند گردند.
ماده (13): دانشجویانی كه به هر دليل از وامهای اعطایی صندوق استفاده نمودهاند، ولی پرداخت وام به آنان مجاز
نبوده، مکلف هستند، مبالغ دریافتی را بصورت یکجا به صندوق بازپرداخت نمایند. بدیهیاست، ادامه پرداخت وام به این
دانشجویان پس از احراز شرایط دریافت وام منوط به بازپرداخت كامل وامهای یادشده میباشد و مسئوليت كنترل و
پيگيری آن به عهده دانشگاه می باشد.


فصل دوم- وام تحصيلي و مسکن


ماده (14): وام تحصيلی دانشجویان مجرد ماهيانه 1/900/000ریال و دانشجویان متاهل ماهيانه 4/250/000 ریال
میباشد.
تبصره - به دانشجویان متأهل مرد ماهيانه به ازای هر فرزند 500/000 ریال تسهيلات اولاد تعلق میگيرد.


ماده (15): وام مسکن دانشجویان مجرد ماهيانه 1/500/00 ریال و دانشجویان متاهل ماهيانه 3/000/000ریال
میباشد.


ماده (16): وام مسکن صرفاً به دانشجویانی كه در محل سکونت خانواده و یا خوابگاههای دانشجویی سکونت نداشته
باشند و در صورت ارایه اجاره نامه مورد تایيد، با رعایت سایر ضوابط پرداخت میگردد.

ماده (17): مدت استفاده از وامهای تحصيلی و مسکن در طول تحصيل با رعایت مقررات آموزشی به شرح زیر میباشد:
- مقاطع كاردانی، كارشناسی ناپيوسته و كارشناسی ارشد ناپيوسته حداكثر 4 نيمسال تحصيلی
- مقطع كارشناسی پيوسته حداكثر 8 نيمسال تحصيلی
- مقطع دكترای حرفهای حداكثر 14 نيمسال تحصيلی
تبصره - پرداخت وام تحصيلی و مسکن به دانشجویان سایر مقاطع تحصيلی كه در ماده فوق به آنها اشاره نشده، ممنوع
است.
تبصره - چنانچه دانشجو به هر دليلی در دوره تحصيل از وام استفاده ننماید، مدت مذكور جزو دوره مندرج در ماده 17
محسوب خواهد شد و تنها مجاز به استفاده از تسهيلات در باقيمانده مدت دوره میباشد.
ماده (18): پرداخت وام تحصيلی و مسکن به دانشجویان دارای مشاغل رسمی، پایدار، بورسيه و یا دریافتكنندگان
كمک هزینه تحصيلی از محل دیگر، ممنوع است. پرداخت سایر وامها به این افراد با رعایت ضوابط مربوطه بلامانع
خواهد بود.
ماده (19): به دانشجویان متاهل تحت پوشش كميته امداد و بهزیستی با ارائه مدارك و مستندات لازم ماهيانه تا سقف
5/000/000ریال وام تحصيلی و 3/500/000 ریال وام مسکن اعطا خواهد شد. بدیهی است به این دسته از دانشجویان
وام های تحصيلی و مسکن مندرج در مواد 14 و 15 تعلق نخواهد گرفت.

فصل سوم- وام ضروري


ماده(21): وام ضروری به دانشجویان دوره روزانه كه با مشکل مالی روبرو میشوند پس از گذشت یک
نيمسال از شروع تحصيل و یک نوبت در طول تحصيل به شرح ذیل پرداخت میشود:
- مقاطع كاردانی،كارشناسی ناپيوسته،كارشناسی پيوسته،كارشناسی ارشد و دكترای حرفه ای  10/000/000 ریال
- مقاطع دكترای تخصصی و دكترای پژوهشی(phd) و تخصص(دستیاران)                    16/000/000 ریال

ماده (22): به دانشجویان واجد شرایط زیر، علاوه بر وام ضروری ماده 31 ، تا دو برابر مبلغ پایه  8/000/000ریال
با رعایت فاصله یک نيمسال از شروع تحصيل وام ضروری پرداخت می گردد:


نفرات اول تا سوم (تيمی و انفرادی) المپيادهای ورزشی دانشگاههای كشور.
نفرات اول تا سوم (تيمی و انفرادی) المپيادهای فرهنگی دانشگاههای كشور.
نفرات اول تا سوم (تيمی و انفرادی) مسابقات ورزشی بينالمللی و جهانی دانشجویی.
نفرات اول تا سوم مسابقات قرآنی دانشگاههای كشور.
نفرات اول تا سوم مسابقات قرآنی بينالمللی.
نفرات اول تا سوم امتحانات جامع علوم پایه و كارورزی.
نفرات اول تا سوم (تيمی و انفرادی) المپيادهای پژوهشی دانشگاههای كشور.
دانشجویان حادثه دیده در بلایای طبيعی(سيل، زلزله و...) كه در یکی از دانشگاهها مشغول به تحصيل بوده و خود یا
خانواده آنها خسارت دیده باشند.
دانشجویان حادثه دیده در سوانح و تصادفات.
دانشجویان مبتلا به بيماریهای خاص و پرهزینه.
تبصره - در خصوص دانشجویان حادثه دیده در بلایای طبيعی، سوانح، تصادفات و مبتلا به بيماری های خاص در نظر
گرفتن رعایت فاصله از شروع تحصيل الزامی نمی باشد.
ماده ( 23 ): به دانشجویانیكه عازم سفر عمره مفرده و عتبات عاليات میباشند، یک نوبت وام ضروری به ميزان
10/000/000 ریال برای همه مقاطع تحصيلی مندرج در ماده 31 پرداخت میگردد.
تبصره – متقاضيان وام حج و عتبات عاليات در یک مقطع تحصيلی فقط میتوانند از یک نوبت از این نوع تسهيلات
بهره مند گردند.
ماده ( 24 ): چنانچه دانشجویی از مزایای ماده 33 و 32 قبلاً در طول تحصيل استفاده نموده، مجدداً مشمول شرایط
دریافت تسهيلات فوق نمیگردد.

 


فصل چهارم- وديعه مسکن

 


ماده ( 25 ): ودیعه مسکن به دانشجویان متاهل دوره روزانه كه در محل سکونت خانواده و یا خوابگاههای دانشجویی
سکونت نداشته باشند و اجارهنامه مورد تایيد ارایه نمایند، فقط برای یکبار در هر مقطع تحصيلی پرداخت
میگردد.
ماده (26 ): به دانشجویان مقاطع كاردانی، كارشناسی و دكترای حرفهای بعد از گذشت یک نيمسال از شروع تحصيل
و با رعایت سنوات مجاز تحصيلی در ماده 17 ، ودیعه مسکن پرداخت میگردد. 

ماده ( 27 ): به دستياران تخصصی، دكترای تخصصی و دكترای پژوهشی و کارشناسی ارشد ناپیوسته
بعد از شروع تحصيل ودیعه مسکن پرداخت میگردد.

ماده (28 ): ودیعه مسکن برای دانشجویان مقاطع كاردانی، كارشناسی و دكترای حرفهای در گروه 1 حداكثر
185/000/000 ریال، در گروه 2 حداكثر 150/000/000 ریال و در گروه 3 حداكثر 110/000/000 ریال و برای
دانشجویان مقاطع تکميلی (كارشناسی ارشد ناپيوسته، دكترای تخصصی و دكترای پژوهشی و دستياران تخصصی)
در گروه 1 حداكثر 250/000/000 ریال و در گروه
2حداكثر 200/000/000 ریال و در گروه 3 حداكثر
150/000/000 ریال میباشد.


گروه های 1و2و3 شامل دانشگاه های ذیل می باشد :
گروه 1 : ارتش، انستيتو، ایران، بقيه ا..، بهزیستی، تربيت مدرس، تهران، انتقال خون، شاهد، شهيدبهشتی، هلال ایران و
رویان
گروه 2 : اراك، اصفهان، البرز، بندرعباس، بوشهر، تبریز، جندی شاپور اهواز، زنجان، شيراز، قزوین، قم، گيلان، مشهد و
همدان
گروه 3 : آبادان، اردبيل، اروميه، اسدآباد، اسفراین، ایرانشهر، ایلام، بابل، بم، بهبهان، بيرجند، تربت جام، تربت حيدریه،
جهرم، جيرفت، خراسان شمالی، خمين، خوی، خلخال، دزفول، رفسنجان، زابل، زاهدان، ساوه، سبزوار، سراب، سمنان،
سيرجان، شاهرود، شهركرد، شوشتر، فسا، كاشان، كردستان، كرمان، كرمانشاه، گراش، گناباد، گلستان، لارستان،
لرستان، مازندران، مراغه، نيشابور، یاسوج و یزد

ماده ( 29 ): ودیعه مسکن پرداختی نمی تواند بيش از مبلغ پيش پرداخت مندرج در اجاره نامه باشد و به دانشجویانی
كه بابت پيش پرداخت اجاره بها وجهی پرداخت ننمودهاند، ودیعه مسکن تعلق نمیگيرد.


ماده ( 30 ): درصورتی كه زوجين دانشجو باشند، به یک نفر از آنان ودیعهمسکن تعلق میگيرد.
ماده ( 31 ): به دانشجویانی كه جدا از همسر زندگی میكنند، ودیعه مسکن تعلق نمیگيرد.
ماده ( 32 ): به دانشجویان ميهمان ودیعه مسکن تعلق نمیگيرد.
ماده ( 33 ): منزل اجارهای میبایست، در شهر محل تحصيل یا شهرهای حاشيهای محل تحصيل كه قابل تردد هستند
باشد.
ماده ( 34 ): دانشجویانی كه ودیعهمسکن دریافت نمودهاند، در زمان فراغت از تحصيل ، ترك منزل اجاره ای، اتمام
سنوات مجاز، ترك تحصيل ، انصراف ، اخراج یا متاركه، باید ميزان ودیعه دریافتی را با توجه به ماده 11 واریزنمایند
و مسئوليت پيگيری در این زمينه برعهده دانشگاه میباشد.
تبصره- دانشگاهها میبایست، نسبت به اخذ مبلغ ودیعه مسکن پرداختی قبل از انجام تسویهحساب با دانشجو اقدام و
مراتب را به صندوق اعلام نمایند.

تبصره- دانشجویان مقاطع ناپيوسته كه ودیعهمسکن دریافت نمودهاند، چنانچه متقاضی دریافت مدارك تحصيلی مقطع
قبلی خود باشند، مکلفند ودیعهمسکن دریافتی را به صورت یکجا به حساب صندوق واریز نمایند.
ماده ( 35 ): دانشگاهها میبایست نسبت به ثبت تمدید اجارهی گيرندگان ودیعه مسکن در نرمافزار صندوق اقدام
نمایند.
ماده ( 36 ): برای پرداخت ودیعه مسکن ارسال برگ درخواست و اسکن صفحه اول اجاره نامه در منوی تعهد محضری
با انتخاب نوع اجاره نامه ضروری میباشد.

 


فصل پنجم- نحوه ايجاد و بررسي فرم هاي ميزان بدهي

 


ماده ( 37 ): در صورت وجود پرونده تحصيلی بدون پایان تحصيل، امکان ایجاد پرونده تحصيلی جدید توسط كاربر
وجود ندارد.
ماده ( 38 ): در صورت وجود پایان تحصيل تأیيد نشده امکان ایجاد پرونده تحصيلی در مقطع همسان یا مقطع بالاتر
توسط كاربر وجود نداشته و پرونده تحصيلی فقط در مقطع پایين تر قابل ایجاد خواهد بود.
ماده ( 39 ): در صورتيکه وضعيت پذیرش دانشجو در دانشگاه ميهمان باشد با شرط درج ميهمان در وضعيت پذیرش،
امکان ایجاد پرونده تحصيلی جدید توسط كاربر وجود دارد.
ماده (40): در صورتيکه دانشجو برای بار دوم در دانشگاه ميهمان شده باشد با شرط درج ميهمان در وضعيت پذیرش و
تأیيد پایان تحصيل ميهمان قبلی، امکان ایجاد پرونده تحصيلی توسط كاربر دانشگاه وجود دارد.
ماده ( 41 ): در صورت تغيير مشخصات شناسنامه ای، اسکن صفحه اول، صفحه توضيحات شناسنامه و كارت ملی و
چنانچه دانشجو در مقطع قبل در دانشگاه غير پزشکی تحصيل نموده، اسکن مدارك مربوطه در قسمت پایان
تحصيل/مشاهده تصویر الزامی است. ضمناً اطلاعات فوق می بایست در توضيحات پرونده درج گردد. در خصوص
دانشجویان انتقالی، انتقالی توام با تغيير رشته و جابه جایی ذكر دانشگاه مقصد در پرونده دانشجو الزامی است.
ماده (42 ): با توجه به اینكه بسياری از دانشآموختگان به محض فراغت از تحصيل برای دریافت پروانه، گواهی
موقت، تأیيدیه مدرك تحصيلی، گذراندن طرح، دریافت ریز نمرات و... به ادارات رفاه مراجعه میكنند، لازم است،
اموردانشجویی دانشگاه به محض تکميل مراحل تسویهحساب دانشجو در حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی، فرم
پایان تحصيل ایجاد شده را به صندوق ارجاع نمایند.
ماده ( 43 ): امور دانشجویی دانشگاه میبایست هرگونه تغيير در وضعيت دانشجو اعم از اخراجی، ترك تحصيل،
انصرافی، جابجایی، انتقالی، ميهمان و فراغت از تحصيل را با رعایت ضوابط بازپرداخت و در قالب فرمهای ميزان بدهی
در نرمافزار ثبت نماید. لازم به ذكر است اگر دانشجو در سالهای متفاوت در یک دانشگاه ميهمان بود مقاطع ميهمانی
جداگانه ایجاد و اعلام گردد و چنانچه دانش آموخته در یک مقطع در چند دانشگاه تحصيل نموده باشد بایستی قبل از
صدور فرم ميزان بدهی، پيگيری لازم در زمينه تکميل پایان تحصيل آن مقطع توسط دانشگاه صورت پذیرد.
ماده ( 44 ): اقلام اطلاعاتی فرم تعهد محضری می بایست در پرونده دانشجویان تکميل و فرم تعهد محضری و فرم
ميزان بدهی در نرمافزار اسکن گردد، در صورت عدم اسکن فرم ميزان بدهی ارجاع ميسر نمی باشد.
ماده ( 45 ): فرم ميزان بدهی قدیمی با توجه به اطلاعات موجود در دانشگاه و پایان تحصيل ثبت شده در صندوق و
همچنين تاریخ پایان تحصيل دانش آموخته و دانشجوی ميهمان، انتقالی و ... براساس سال شروع تحصيل، بررسی و
اعلام گردد.
ماده ( 46 ): مشخصات شناسنامهای و كد ملی دانشآموخته در صفحه جستجوی پرونده كنترل گردد. در صورتيکه یک
دانشجو دارای 3 یا بيش از 3 پرونده شناسنامه ای )اطلاعات یکسان با شماره پرونده های متفاوت( باشد، شماره پرونده
ثبت گردد. چنانچه یک (f های یافت شده در بخش منوی پرونده/تغيير شماره/تغيير كد پرونده یا با استفاده از كليد ( 7
دانشجو دارای 3 یا بيش از 3 پرونده تحصيلی با یک مقطع واحد باشد. اطلاعات پرونده های یافت شده را در بخش
ثبت گردد. (f منوی پرونده/ تغيير شماره/ تغيير شماره سریال پرونده یا با استفاده از كليد ( 8
ماده ( 47 ): در صورت وجود مقاطع انتقالی، ميهمانی، جابجایی، تغيير رشته و انتقالی توام با تغيير رشته كه در سيستم
یکپارچه صندوق رفاه تأیيد شده باشند و یا دانشآموختگان مقاطع ناپيوسته كه بدهی مقطع قبل خود را موكول
نمودهاند، چنانچه مقاطع فوق دارای بدهی باشند، در خلاصه وضعيت بدهی در دانشگاه، بدهی درج و گزینه "درج در
بدهی بله" انتخاب گردد. لازم به ذكر است برای دانش آموختگانی كه دارای مجوز موكول هستند قبل از ایجاد پایان
تحصيل، ابتدا بدهی درج شده در نامه مجوز موكول با بدهی مندرج در مانده بدهی خلاصه وضعيت بدهی صندوق
مقایسه، و در صورت مغایرت، با اداره امور دانش آموختگان جهت رفع مغایرت هماهنگی لازم صورت پذیرد.
ماده ( 48 ): اطلاعات خلاصه وضعيت بدهی در صندوق با بدهی در دانشگاه بررسی و چنانچه در زمان جمع آوری
اطلاعات پایان تحصيل توسط دانشگاه، اطلاعات به درستی انتقال نيافت. بایستی جمع آوری اطلاعات مجددا صورت
پذیرد.
ماده ( 49 ): در زمان آماده سازی تسویه حساب خوابگاه چنانچه هزینه خوابگاه مربوط به نيمسال تحصيلی دانشجویان
)انتقالی، ميهمان، جابجایی و ...( یا دانش آموخته در اسناد ارسالی توسط دانشگاه درج نشده ولی بایستی به عنوان
دیون در فرم ميزان بدهی محاسبه گردد. در پرونده تحصيلی/ تسویه حساب خوابگاه/آماده سازی تسویه حساب خوابگاه،
ابتدا اطلاعات صندوق جایگزین و سپس به صورت سند )صفر( در قسمت خوابگاه با درج كامل اطلاعات مربوط به
نيمسال ثبت گردد. پس از آن ستونی به رنگ آبی نمایش داده می شود . چنانچه نيمسالی به اشتباه برای یک دانشجو
یا دانش آموخته ثبت شده بود كه بایستی از بدهی كسر گردد، ظرفيت آن نيمسال به 1- تغيير یابد. هر گونه اصلاحی
نيز در تاریخ ورود یا خروج، تغيير درصد یا ظرفيت صورت پذیرد آن ردیف اصلاح شده به رنگ قرمز نمایان می گردد.
همچنين توضيحات لازم می بایست در قسمت توضيحات در پرونده درج و تایيد گردد تا در زمان چاپ فرم ميزان
بدهی در قسمت توضيحات قابل مشاهده باشد.
 ماده (50 ): با توجه به اینکه پارامترهای محاسبه هزینه خوابگاه از سال تحصيلی 71-70
صندوق ثبت شده است سابقه سکونت دانشجو در پرونده تحصيلی/تسویه حساب خوابگاه در منوی پرداخت دستی ثبت
نگردد.
ماده (51 ): اگر دانشجو در مقاطع یکسان دو پرونده در یک دانشگاه داشته باشد )مثال: پرونده انتقالی و
فارغ التحصيلی در یک دانشگاه( در زمان ثبت پایان تحصيل كليه اطلاعات پرداختی در جمع آوری اطلاعات جمع
می گردد. در صورتيکه خوابگاه جمع شده باشد می بایست پایان تحصيل به كاربر خوابگاه ارجاع و ظرفيت خوابگاه
تکراری ) 1-( گردد. در سایر وام ها نيازی به حذف پایان تحصيل نبوده و در قسمت وضعيت بدهی در دانشگاه به منظور
حذف یک ردیف از تسهيلات كليد "حذف" را فعال و پيام "مبلغ تسهيلات صفر گردد" را با بلی پاسخ دهيد. در پایان،
اطلاعات جدید می بایست با استفاده از كليد "ثبت" ذخيره گردند.
ماده ( 52 ): حذف مقاطع تحصيلی و اسکن توسط ایجادكننده درصورت عدم ارجاع ميسر می باشد.
ماده ( 53 ): بعد از بررسی فرم ميزان بدهی توسط اداره تسهيلات صندوق، چنانچه مغایرت در فرم ميزان بدهی وجود
داشته باشد با توضيحات به دانشگاه ارجاع می گردد. كاربر دانشگاه می تواند با كليک راست بر روی دكمه ارجاع پيام
"هامش" ارجاع را مشاهده می نماید.
ماده (54 ): امضا الکترونيکی كاربر مجاز هر دانشگاه در سيستم یکپارچه جهت امضای فرم ميزان بدهی بارگذاری شده
است. پس از اتمام اقدامات مربوط به تسویه حساب دانشجو )انتقالی، ميهمانی و ...( یا دانش آموخته و جمع آوری
اطلاعات در پایان تحصيل/خلاصه وضعيت بدهی در دانشگاه بر روی مهر تایيد جهت صدور شماره نامه و فرم ميزان
بدهی الکترونيکی كليک گردد. در پایان تحصيل شماره نامه به صورت خودكار و فرم ميزان بدهی در قسمت مشاهده
تصویر قابل رویت می باشد. چنانچه اسکن تکميلی جهت اطلاعات دانشجو یا دانش آموخته مورد نياز است طبق روال
گذشته در سيستم اسکن گردد.
1-54 ( چنانچه فرم ميزان بدهی به دانشگاه جهت رفع اشکال عودت گردید كاربر تایيدكننده فرم بایستی ابتدا در
خلاصه وضعيت بدهی در دانشگاه بر روی علامت مهر تایيد، جهت حذف شماره نامه و فرم ميزان بدهی الکترونيکی
كليک نموده و سپس با ارجاع به كارشناس مربوطه نسبت به رفع مغایرت ها اقدام نماید.
54 كاربر دانشگاه - 3-54 ( چنانچه در خوابگاه مغایرت وجود داشت پس از ارجاع فرم به دانشگاه بعد از اعمال بند 1
می بایست بدون حذف پایان تحصيل، نسبت به ارجاع پایان تحصيل به كاربر خوابگاه جهت رفع مغایرت اقدام نماید و
پس از رفع مغایرت مجددا پایان تحصيل را به كارشناس اداره رفاه جهت اقدامات بعدی ارجاع نماید.
ماده ) 55 (: در صورت معرفی كاربر جدید جهت امضا الکترونيکی فرم ميزان بدهی، دانشگاه می بایست در اسرع وقت
نسبت به ارسال نمونه امضا مجاز و تصویر مهر مربوطه طبق پيوست شماره 3 به همراه نامه پوششی اقدام نماید و
چنانچه كاربر معرفی شده فاقد كد كاربری در صندوق باشد ابتدا می بایست جهت اخذ كاربری سيستم اقدام گردد.
1299 لازم الاجرا می باشد و همه دستورالعملهای قبل /17/ این دستورالعمل مشتمل بر 55 ماده تنظيم و از تاریخ 11
كه مغایر با این دستورالعمل میباشد، لغو میگردد.


بیمه:

در صورتی که فاقد هرگونه پوشش بیمه سلامت یا درمان هستید می توانید با مراجعه به سامانه اینترنتی سازمان بیمه سلامت به آدرس www.bimesalamat.ir مراجعه و به صورت رایگان ثبت نام نمایید و از مزایای بیمه پایه بهره مند گردید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Info@ srd.ir: 51851 ، پست الكترونيكي / آدرس:خيابان وليعصر)عج(، بالاتر از خيابان آيتا... طالقاني، نبش كوچه گيلان، پلاك 5061 صندوق پستي 5151
 www.srd.ir : تلفن دبيرخانه : 80252266 دورنگار دبيرخانه: 88406060 نشانی صفحه اینترنتی