دستورالعمل اجرائي استفاده ازتسهيلات اعطائي صندوق رفاه دانشجويان 

 

صندوق :صندوق رفاه دانشجويان وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشكي

دانشگاه :دانشگاههاي علوم پزشكي وموسسات آموزش عالي

دانشجويان :دانشجويان دوره روزانه شاغل به تحصيل درعلوم پزشكي وپيراپزشكي

معاونت :معاونت دانشجوئي وفرهنگي دانشگاهها

ماده (1):وامهاي صندوق به دانشجويان متقاضي به شرط دارابودن صلاحيت اخلاقي ورعايت شئون دانشجوئي ،دارابودن اولويت نيازمالي ،سپردن تعهدمحضري وثبت نام درحداقل تعدادواحدهاي موردلزوم طبق مقررات آموزشي (دانشجويان نيمسال آخرباحداقل نصف واحدهاي موردلزوم )قابل پرداخت است .

ماده (2):اعطاي هرگونه وام وتسهيلات (خوابگاه وغيره )قبل ازاخذسندتعهدمحضري ممنوع  مي باشد.

ماده (3):دانشجوياني كه به هردليل ازوام هاي اعطايي صندوق استفاده نموده اند،ولي پرداخت وام به آنان ممنوع بوده ،مكلف هستند،مبالغ دريافتي رابصورت يكجابه صندوق بازپرداخت نمايند.بديهي است ،ادامه پرداخت وام به اين دانشجويان پس ازاحرازشرايط دريافت وام منوط به بازپرداخت كامل وامهاي يادشده مي باشد.

ماده (4):پرداخت هرگونه وام به دانشجويان مقاطع ناپيوسته منوط به تعيين تكليف بدهي مقاطع قبلي آنان است .

ماده (5):پرداخت وام به دانشجويان انتقالي وجابجائي بارعايت ضوابط بلامانع است .دانشجويان ميهمان نيزبايدازطريق دانشگاه مقيم (اصلي )درخواست وام نمايند.

 

تذكر:چنانچه سندتعهدمحضري مغايربامتن سندتعهدمحضري نمونه باشد.تاسال بعدبه درخواست وام متقاضي رسيدگي نخواهدشد.

ماده (6):دانشجويان زن كه به علت شهادت ،فوت ،ازكارافتادگي همسرويامتاركه ،فرزنديافرزندانشان راتحت تكفل دارند،باارائه اسنادومدارك قانوني مي توانندازمزاياي مذكوردرمفادتبصره يك ماده 7،ماده 8،ماده 16وماده 30 نيز       بهره مندگردند.

كارمزد: مبلغي كه صندوق رفاه دانشجويان درقبال خدماتي كه به دانشجويان ارائه مي دهداز دانشجو دريافت        مي نمايد.از سرانه وام تحصيلي، مسكن، ضروري و وديعه مسكن به ميزان 4% كارمزد كسر ميگردد. 
 

اعطاي هرگونه وام و تسهيلات (خوابگاه و غيره) قبل از اخذ سند تعهد محضري ممنوع مي باشد .

 

فصل دوم –وام تحصيلي ومسكن

ماده (7):وام تحصيلي دانشجويان مجردماهيانه 000/1/300ريال  ودانشجويان متاهل ماهيانه 000/3/000ريال مي باشد.

ماده (8):وام مسكن دانشجويان مجردماهيانه 000/1/250ريال ودانشجويان متاهل ماهيانه  000/2/600ريال مي باشد.

ماده (9):وام مسكن صرفا"به دانشجوياني كه درمحل سكونت خانواده نبوده ويادرخوابگاههاي دانشجوئي سكونت نداشته باشندواجاره نامه موردتائيدرارايه نمايند،بارعايت سايرضوابط پرداخت مي گردد.

ماده (10):مدت استفاده ازوامهاي تحصيلي ومسكن درطول تحصيل بارعايت مقررات آموزشي

-مقاطع كارشناسي ناپيوسته وكارشناسي ارشدناپيوسته :      حداكثر4نيمسال تحصيلي

-مقاطع كارشناسي پيوسته :                                                      حداكثر8نيمسال تحصيلي

-مقطع دكتراي عمومي :                                                             حداكثر14نيمسال تحصيلي

تبصره 1-پرداخت وام تحصيلي ومسكن به دانشجويان سايرمقاطع تحصيلي كه درماده فوق به آنهااشاره نشده ،ممنوع است .

تبصره 2-چنانچه دانشجوبه هرنحوي دردوره اي ازتحصيل ازوام استفاده ننمايد،مدت مذكورجزودوره مندرج درماده 10محسوب خواهدشدوازباقيمانده مدت دوره مي توانداستفاده نمايد.

تبصره 3-چنانچه دانشجويي تغييررشته داده باشد،سنوات قابل پرداخت مجددا"ازترم اول تحصيل دررشته جديدباارسال نامه ازآموزش محاسبه مي گردد.

تبصره 4-پرداخت وام تحصيلي ومسكن به دانشجويان دوره شبانه ممنوع است .

ماده (11):پرداخت وام تحصيلي ومسكن به دانشجويان داراي مشاغل رسمي ،پايدار،بورسيه ويادريافت كنندگان كمك هزينه تحصيلي ازمحل ديگرممنوع است .پرداخت سايروامها بارعايت ضوايط مربوط بلامانع است .

تبصره –پرداخت وام تحصيلي ومسكن به دانشجويان شاغلي كه درمرخصي تحصيلي مي باشند،درسنواتي كه درمرخصي هستند،باارسال نامه ازآموزش بلامانع است .

  • فصل سوم –وام ضروري

ماده (12):وام ضروري به دانشجويان دوره روزانه كه بامشكل مالي روبرومي شوندپس ازيكسال ازشروع تحصيل و يك نوبت درطول تحصيل به شرح ذيل پرداخت مي شود:


-مقاطع كارشناسي پيوسته وكارشناسي ارشدناپيوسته                                  مبلغ 6/000/000  ريال


-مقاطع دكتراي تخصصي (Ph.D)                                                                       مبلغ  10/000/000  ريال

 

ـ وام ضروری برای دانشجویان ممتاز و نمونه حداکثر تا سه برابر سرانه مصوب می­باشد.

 

ـ وام ضروری حج و عتبات عالیات حداکثر به میزان 7/000/000 ریال پرداخت می­گردد.

 

*دانشجویان پذیرفته شده المپیادها و جشنواره ها به اداره رفاه و تعاون جهت هرگونه سوال مراجعه نمایند.

 

  • فصل چهارم –وديعه مسكن

ماده (16):وديعه مسكن به دانشجويان متأهل، دوره روزانه كه درمحل سكونت خانواده نبوده ويادرخوابگاههاي دانشجوئي سكونت نداشته باشندواجاره نامه موردتائيدارايه نمايند،فقط براي يكباردرهرمقطع تحصيلي پرداخت مي گردد.

ماده (17): به دانشجويان مقاطع كارداني ،كارشناسي ودكتراي حرفه اي به شرط داشتن ميانگين معدل حداقل 12بعدازگذشت يك نيمسال ازشروع تحصيل وديعه مسكن پرداخت مي گردد.

ماده (18): به دستياران تخصصي وph.d وكارشناسي ارشدناپيوسته بلافاصله بعدازشروع تحصيل وديعه مسكن پرداخت مي گردد.

 

ماده (19):

 

مقطع

تهران

کارشناسی

150/000/000

 

 

تکمیلی (کارشناسی ارشد،دکتری تخصصی Ph.D  و دستیاران تخصصی )

200/000/000


تبصره 1- وجه مبلغ پرداختي نبايد بيش‌از مبلغ پيش‌پرداخت مندرج در اجاره‌نامه باشد.

تبصره 2- به دانشجوياني كه وجهي بابت پيش‌پرداخت اجاره‌بها پرداخت ننموده‌‌اند،‌ وديعه‌مسكن تعلق‌نمي‌‌‌‌‌گيرد.

تبصره 3- درصورتي كه زوجين دانشجو باشند،‌ به يك نفر از آنان وديعه‌مسكن تعلق‌مي‌گيرد.

ماده (23): به دانشجوياني كه جدا از همسر زندگي مي‌كنند، وديعه‌مسكن تعلق‌نمي‌گيـرد.

ماده(24): به دانشجويان ميهمان وديعه مسكن تعلق نمي‌گيرد.

ماده(25): دانشجوياني كه متاركه مي‌نمايند، ملزم به استرداد وديعه‌مسكن دريافتي مي‌باشند.

ماده(26): منزل اجاره‌اي مي‌بايست، در شهر محل تحصيل يا شهرهاي حاشيه‌اي محل تحصيل كه قابل تردد هستند، باشـد.

ماده(27): دانشجوياني كه وديعه‌مسكن دريافت نموده‌اند، چنانچه فارغ‌التحصيل شده و مدت اجاره آنان پايان يافته و منزل اجاره‌اي را تخليه مي‌نماينــد، بايد ميزان وديعـه‌ دريافتــي را به صورت يكجا به حساب شماره 40073523 بانك تجارت شعبه نوآوران كد 400 بنام صندوق رفاه دانشجويان وزارت بهداشت واريزنمايند و مسئوليت پي‌گيري در اين زمينه برعهده دانشگاه مربوط مي‌باشد.

تبصره1- برگشت وديعه‌مسكن به صندوق، شامل جانبازان فارغ‌التحصيل نيز مي‌شود.

تبصره2- دانشگاه‌ها مي‌بايست، درخصوص دانشجويان درحال فراغت از تحصيل نسبت به اخذ مبلغ وديعه‌مسكن پرداختي قبل از انجام تسويه‌حساب با دانشگاه و ارسال اصل رسيد بانكــي مربوط، با ذكر مشخصات كامل شناسنامه‌اي و تحصيلي به صندوق اقدام ‌نمايند.

تبصره 3- دانشجويان مقاطع ناپيوسته كه وديعه‌مسكن دريافت نموده‌اند، چنانچه متقاضي دريافت مدارك تحصيلي مقطع قبلي خود باشند، مكلفند وديعه‌مسكن دريافتي را به صورت يكجا به حساب صندوق واريزنمايند.

ماده (28): دانشكده ها مي‌بايست نسبت به ارسال تمديد اجاره‌ي گيرندگان وديعه‌مسكن اقدام‌نمايند.

                        

  • فصل هفتم- اعلام بدهي

ماده (34): امور دانشجويي دانشكده  مي‌بايست هرگونه تغيير را در وضعيت دانشجو اعم از اخراجي، ترك‌تحصيل، انصرافي، جابجايي،‌ انتقالي، ميهمان و فراغت از تحصيل را با رعايت ضوابط بازپرداخت و در قالب فرمهاي اعلام بدهي اعلام نمايند.

 

 

بیمه

در صورتی که فاقد هرگونه پوشش بیمه سلامت یا درمان هستید می توانید با مراجعه به سامانه اینترنتی سازمان بیمه سلامت به آدرس www.bimesalamat.ir مراجعه و به صورت رایگان ثبت نام نمایید و از مزایای بیمه پایه بهره مند گردید.