معرفي دفتر توسعه آموزش دانشكده

 

Education Development Office (EDO)

 

 

 

 

  مراكز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي (EDC) بعنوان مغز متفكر دانشگاه ، مسئوليت ارتقاي كيفي آموزش را در دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي كشور بعهده دارند. ايفاي اين نقش حساس مستلزم وجود سازوكار دائمي در كليه دانشكده ها است تا فعاليت هاي توسعه آموزش در تمامي اركان آموزش دانشگاه تسري يابد. بمنظور فراهم كردن اين بستر اجرايي ايجاد دفاتر توسعه آموزش (EDO) در دانشكده ها و مراكز آموزشي درماني ايجاد گرديده است و طي يك آئين نامه شرح وظايف مراكز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي (EDC) و دفاتر توسعه آموزش (EDO) و نحوه تعامل آنها تعيين شده است .


  • مدير دفتر توسعه آموزش دانشکده توسط رئيس دانشكده و با موافقت معاون آموزشی دانشکده از بين اعضاي هيات علمي همان دانشكده تعيين مي شود.

  • مدير دفتر توسعه بايستي بعنوان عضو شوراي آموزشي دانشكده در جلسات شورا مشاركت فعال داشته باشد.

  • كليه فعاليت هاي دفاتر توسعه با هماهنگي و نظارت مركز مطالعات انجام مي شود. 

 

 

شرح وظايف (بر اساس آيين‌نامه ي مصوب دويست ويكمين جلسه‌ي شوراي گسترش دانشگاه‌هاي علوم پزشكي):

 


 

1- همكاري در ارتقاي توانمندي‌هاي اعضاي هيأت علمي در زمينه‌هاي مختلف آموزش علوم پزشكي

 

 

 

2- همكاري در اجرا و ارائه مشاوره در زمينه‌ي ارزشيابي اعضاي هيأت علمي و فرآيندهاي آموزش در دانشكده.

 

 

 

3- ارائه مشاوره در زمينه اجراي طرح‌هاي پژوهش در آموزش

 

 

 

4- ارائه مشاوره در حيطه‌هاي مختلف ياددهي ـ ياديگري، اجراي روش‌هاي نوين آموزشي و ارزشيابي به گروه‌هاي آموزشي و اعضاي هيأت علمي دانشكده

 

 

5 -شركت فعال در جلسات شوراي آموزشي دانشكده

 

 

                                                                                     آدرس ایمیل و شماره تلفن دفتر

                                                                                                                            Tell: 021-88991702 

                                                                                                                 Email: alliedmededo@tums.ac.ir