اعضاي دفتر توسعه آموزش دانشكده پيراپزشكي:

 . دكتر شعبان علیزاده: رئیس دانشکده

 · دكتر ناهید عین الهی: معاون آموزشي دانشكده

·  دكترزهرا زارع: مدیر دفتر توسعه آموزش دانشکده پیراپزپشکی

·  دكترسید هادی موسوی: معاون دانشجویی فرهنگی

.  دکتر شراره رستم نیاکان: عضو کمیته پژوهش در آموزش

.  دکتر الهه جزایری قره باغ: سرپرست کمیته بازنگری برنامه های درسی

.  دکتر آزاده امیدخدا: سرپرست کمیته توانمندسازی

.  دکتر سید هادی موسوی: سرپرست کمیته آموزش مداوم

.  دکتر فاطمه شیخ شعاعی: سرپرست کمیته مجازی سازی

. دکتر مهدی  زوار: سرپرست کمیته پژوهش در آموزش

.  دکتر افضل شمسی: سرپرست کمیته اخلاق

.  خانم مهرانگیز لطفی: مسئول کمیته نظام آزمون و ارزیابی فراگیران و دبیردفتر توسعه آموزش دانشکده