حدود اختيارات و وظايف كميته‌هاي انضباطي دانشگاه و كميته مركزي انضباطي

 

1- رسيدگي به جرايم عمومي دانشجويان (از قبيل تهديد، تطميع، توهين، ضرب و جرح، جعل، سرقت، رشوه، اختلاس يا قتل)

 2- رسيدگي به تخلفات آموزشي و اداري مانند :

الف) تقلب در امتحان

ب) فرستادن شخص ديگري به جاي خود در امتحان يا شركت به جاي ديگري درامتحان.

ج) ارتكاب هر عملي از سوي اشخاص حقيقي يا حقوقي كه موجب اخلال يا وقفه يا مزاحمت در اجراي برنامه‌هاي دانشگاه يا خوابگاه شود.

د) ايراد خسارت به اموال دانشگاه يا بيت‌المال.

3- تخلفات سياسي :

الف) دادن اطلاعات خلاف واقع يا كتمان واقعيات از روي عمد نسبت به خود يا گروهكهاي محارب يا مفسد يا افراد وابسته به آنها.

ب) عضويت در گروهكهاي محارب يا مفسد يا ملحد يا هواداري و انجام دادن هر عملي به نفع آنها.

ج) فعاليت و تبليغ به نفع گروهكها و مكاتب الحادي.

د) توهين به شعائر اسلامي يا ملي و ارتكاب اعمالي بر ضد نظام جمهوري اسلامي (مانند شعارنويسي، پخش اعلاميه و ....)

ه) ايجاد بلوا و آشوب در محيط دانشگاه.

4- تخلفات اخلاقي :

الف) استعمال مواد مخدر يا شرب خمر يا قمار يا مداخله در خريد و فروش و توزيع اينگونه مواد.

ب) استفاده از نوارهاي ويدئويي يا صوتي يا لوحهاي رايانه‌اي مستهجن و يا مداخله در خريد و فروش، تكثير، توزيع اينگونه وسايل.   

ج) عدم رعايت پوشش اسلامي يا استفاده يا آرايش مبتذل.

د) استفاده يا توزيع يا تكثير كتب، مجلات، عكسهاي مستهجن و يا آلات لهو و لعب.

ه) عدم رعايت شئون دانشجويي.

و) داشتن رابطة نامشروع.

ز) تشكيل يا شركت در جلسات نامشروع.

ح) انجام عمل منافي عفت.

تنبيهات

 

1- تنبيهاتي كه با حكم كميته‌هاي انضباطي دانشگاه يا كميتة مركزي انضباطي نسبت به دانشجويان مي‌تواند اعمال شود.

الف) احضار و اخطار شفاهي.

ب) اخطار كتبي و درج در پروندة دانشجو.

ج) تذكر كتبي و درج در پروندة دانشجو.

د) توبيخ كتبي و درج در پروندة دانشجو.

ه) دادن نمره 25/0 .( در صورت تقلب در امتحانات)

و) محروميت از تسهيلات رفاهي دانشگاه (از قبيل وام، خوابگاه و .....)

ز) دريافت خسارت از دانشجو در مواردي كه تخلف، منجر به ايجاد ضرر و زيان به دانشگاه يا بيت‌المال شده باشد.

ح) منع موقت از تحصيل تا مدت دو نيمسال تحصيلي (با احتساب يا بدون احتساب ‌‌سنوات)